Een Oorlog Reeds Verloren

De dienstbare burger | # 3.55

De repressieve maatregelen die wereldwijd zijn genomen de afgelopen anderhalf jaar werden al van meet af aan vergeleken met andere voorbeelden van onderdrukking en vrijheidsbeperking uit de geschiedenis. Dit stuitte direct, en nu nog steeds, op grote weerstand onder de rest van de bevolking. Immers, hoe kan met het heden, waarin men zich nog altijd in vrijheid hardop kan uitspreken zonder fysiek geweld aangedaan te worden, vergelijken met de beestachtige gruwelijkheden uit de donkerste perioden die de mensheid gekend heeft? Elke vergelijking, of het nu in woord is of middels symbolen, gaat mank en heeft daardoor dikwijls zelfs een averechts effect bij hen die het tot inzicht zou moeten brengen.

Wanneer men voorbij de terechte sentimenten kan kijken zijn er op een bovenliggend niveau van abstractie echter wel degelijk parallellen te trekken te trekken met het verleden. Sven waagt een voettocht door het mijnenveld om enkele overeenkomsten aan te stippen die hij ziet met dat ándere waarmee je niet kunt vergelijken.

(Visited 510 times, 1 visits today)
6 thoughts on “De dienstbare burger | # 3.55
 1. WIE NIET IN VRIJHEID ZIJN VOORTPLANTINGSDRFT KAN BEHEERSEN IS DE VRIJHEID NIET WAARD

  Protesten hypocriet.

  Deze vraag kreeg ik te horen: “Zijn het mensen, of zijn het in zekere zin robots, geprogrammeerd om dat te denken? Welk spel wordt hier gespeeld?”

  Wel, ik geef je het antwoord.

  Met de komst van televisie is de identiteit van de mens veranderd in de identiteit van de consument.
  Hiermee koopt hij niet alleen een teveel aan spullen, maar hij koopt ook kinderen (IVF). Dat betekent in feite dat hij zelf ook te koop is.
  Consumenten consumeren niet alleen elkaars seks, maar ook die van kinderen.
  Een teveel aan ongeboren kinderen gaat, net als zijn teveel aan voedsel, de prullenbak in.

  Het fundament van de huidige wereldmacht.
  DE PRIJS DIE DE WERELD TOT HEDEN BETAALDE VOOR HET ORGASME OMWILLE HET ORGASME
  Veronderstel dat Klaus Schwab, Bill Gates en andere van zijn grote vrienden door een aborteur in stukken waren gescheurd, kortom als zij niet hadden niet geleefd.
  Zou de huidige covid-genocide dan niet gebeurd zijn?
  Ongetwijfeld waren er wel andere ‘grote geesten’ opgestaan om de moordpartijen te voltrekken.
  Het kwaad is immers zo oud als de wereld.
  Het grote probleem van de moderne tijd schuilt o.a. in de decennialange diensten van het mainstream massamediamedium aan het kwaad.
  De zogenaamde nieuwe media die ondanks zware censuur op internet groeien, ontwikkelen helaas dezelfde kenmerken van wat de mainstream media worden genoemd.
  In deze traumatische tijd zouden de nieuwe media het lef moeten hebben de grondslag waarop de hele Great Reset is gebouwd, uitgebreid aan de orde te stellen.

  Namens Klaus Schwab en vrienden.
  Wij hebben de beschikking over uw lichaam en geest.
  Wij bouwden onze macht op de exploitatie van jouw orgasme.
  Wij namen de verantwoordelijkheid voor jouw orgasme.
  Nooit bouwden wij onze politieke macht op zo’n onverwoestbaar fundament.
  U kon het zien en meemaken, misschien herinnerd u zich de seksuele revolutie in de jaren 1960.
  U gaf ons de mogelijkheid voor u kinderen te produceren en de ongewenste te vernietigen.
  Wij vernietigden voor u meer dan anderhalf miljard ongeboren kinderen en wij produceerden voor u reeds meer dan 8 miljoen kinderen.
  Dat laatste was een moeilijk besluit gezien de groeiende overbevolking, maar wij deden het voor u.
  In het nieuwe normaal gaan we kinderen voor u produceren met een geïmplanteerde chip in de hersenen.
  Uiteindelijk zullen wij alle kinderen voor u produceren zodat in het kader van gelijkheid vrouwen ontlast worden van de zwangerschap.
  Gelijkheid en diversiteit vereist ook dat de identiteiten Man en Vrouw gewijzigd worden in een identiteit gebaseerd op uw persoonlijke seksuele lust.
  In het nieuwe normaal zult u daarmee volmaakt gelukkig zijn want wij voltooien daarin de seksuele revolutie voor en met alle leeftijden en alle experimenten die tot een orgasme kunnen leiden.
  Nu bereiden we uw kinderen op school voor op het nieuwe normaal, en leren we ze masturberen en met welke seksuele identiteit ze hun orgasme het beste kunnen genieten.
  Zo creëren we een nieuw onwrikbaar fundament voor onze macht over de komende generaties.
  Hooggeplaatste mannen in blauwe pakken maken al gebruik van de mogelijkheid kinderen te plezieren met hun orgasme.

  DE PRIJS DIE DE WERELD TOT HEDEN BETAALDE VOOR HET ORGASME OMWILLE HET ORGASME
  Dat zou de naam kunnen zijn van een databank die het enorme leed en de onvoorstelbare kosten in kaart brengt die de exploitatie van het orgasme met zich meebracht.
  Van meet af aan is televisie ingezet als een middel voor platvloers vermaak en volksmanipulatie.
  Op zaterdag 2 oktober 2021 werd in Nederland onder de titel ’70 jaar TV: Je Beste Vriend’ het 70 jarig bestaan gevierd.
  Een constante stroom van informatie, kennisoverdracht, emotie, ontroering en verwondering, aldus omroep Max.
  In gedachten de enige wijze woorden die Hitler sprak, “Radio is een gevaarlijk wapen in de handen van degenen die weten hoe ze het moeten gebruiken.” zien wij vandaag de resultaten van deze ‘kennisoverdracht’.
  De seksuele revolutie in de jaren 60 van de 20e eeuw was ‘dankzij’ het massamedium televisie het begin van een explosieve exploitatie van het orgasme.

  ORGASME
  De ‘wetenschap’ spreekt bij zowel man als vrouw van orgasme en ejaculatie.
  Een en dezelfde naam voor totaal verschillende feiten.
  Ejaculatie is de uitstoot van miljoenen spermacellen (zaadlozing)
  Anderzijds beschrijft men het vocht dat vrijkomt vermengd met wat waterig urine en een onbeweeglijke eicel die wacht op bevruchting ook als ejaculatie.
  De beleving van het mannelijk hoogtepunt (orgasme) is onvergelijkbaar met het hoogtepunt van de vrouw.
  In het kader van de populaire gelijkschakeling van man en vrouw heeft men er zelfs de naam ‘klaarkomen’ voor bedacht.
  Met behangen kun je ook samen klaarkomen.

  Abortus. In de jaren 60 schreeuwden de vrouwen in Nederland “BAAS IN EIGEN BUIK!”
  Maar we moeten terug van baas in eigen buik baas naar baas in eigen slip.

  Protesten hypocriet
  HET IS MOEILIJK PROTESTEREN tegen elitair moordenaarstuig dat de wereldbevolking wil reduceren als wij daar zelf aan deelhebben.
  Het op donderdag 24 jun. 2021 aangenomen ‘MENSENRECHT’ (de resolutie seksuele en reproductieve gezondheid) ter vernietiging van ‘overbodig’ ongeboren menselijk leven om de aarde te redden maakt ons definitief HANDLANGERS van het elitaire moordenaarstuig.
  Daar is maar één oplossing voor. Van baas in eigen buik terug naar baas in eigen slip. Zo niet, dan komen we van dit politieke tuig nooit meer af!

  WHO CANNOT CONTROL HIS SEX DRIVE IN FREEDOM, IS NOT WORTH THE FREEDOM

  I got this question: Are they people, or are they robots, in a sense, that they are programmed to think that? What game is being played here?

  Well I’ll give you the answer.

  With the advent of television, the identity of the human being has changed into the identity of the consumer.
  This not only buys an excess of stuff, but he also buys children IVF. That basically means that it itself is also for sale.
  Consumers consume not only each other’s sex, but also that of children.
  An excess of unborn children, like his excess of food, go into the trash.

  The foundation of today’s world power.
  THE PRICE THE WORLD PAID FOR ORGASM BECAUSE OF ORGASM
  Suppose Klaus Schwab, Bill Gates, and other of his great friends had been torn to pieces by an abortionist, in short, if they had not lived.
  Wouldn’t the current covid genocide have happened?
  No doubt other ‘great spirits’ had arisen to carry out the massacres.
  After all, evil is as old as the world.
  The great problem of the modern age lies, among other things, in the decades-long services of the mainsteam mass media medium to evil.
  The so-called new media that are growing on the internet despite heavy censorship are unfortunately developing the same traits of what are called the mainstream media.
  In this traumatic time, the new media should have the audacity to extensively discuss the foundation upon which the entire Great Reset is built.

  On behalf of Klaus Schwab and friends.
  We have access to your body and mind.
  We built our power on exploiting your orgasm.
  We took responsibility for your orgasm.
  Never have we built our political power on such an indestructible foundation.
  You could see and experience it, maybe you remember the sexual revolution in the 1960s.
  You gave us the opportunity to produce children for you and destroy the unwanted.
  We have destroyed more than one and a half billion unborn children for you and we have already produced more than 8 million children for you.
  That was a difficult decision given the growing overpopulation, but we did it for you.
  In the new normal we will produce children for you with an implanted chip in the brain.
  Ultimately, we will produce all children for you so that women are relieved of pregnancy in the context of equality.
  Equality and diversity also requires that the identities of Man and Woman be changed to an identity based on your personal sexual appetite.
  In the new normal you will be perfectly happy because in it we complete the sexual revolution for and with all ages and all the experiments that can lead to an orgasm.
  Now we are preparing your kids for the new normal at school, teaching them how to masturbate and what sexual identity is the best way to enjoy their orgasm.
  In this way we create a new unshakable foundation for our power over generations to come.
  High-ranking men in blue suits are already taking advantage of the opportunity to please children with their orgasm.

  THE PRICE THE WORLD PAID FOR ORGASM BECAUSE OF ORGASM
  That could be the name of a database that charts the enormous suffering and unimaginable costs involved in exploiting the orgasm.
  From the outset, television has been used as a means of vulgar entertainment and popular manipulation.
  On Saturday, October 2, 2021, the 70th anniversary was celebrated in the Netherlands under the title ’70 years of TV: Your Best Friend’.
  A constant flow of information, knowledge transfer, emotion, emotion and wonder, according to broadcaster Max.
  In our minds the only wise words that Hitler spoke, : “Radio is a dangerous weapon in the hands of those who know how to use it.” today we see the results of this ’transfer of knowledge’.
  The sexual revolution in the 1960s marked the beginning of an explosive exploitation of orgasm ’thanks to’ the mass medium of television.

  ORGASM
  The ‘science’ speaks of orgasm and ejaculation in both men and women.
  One and the same name for completely different facts.
  Ejaculation is the release of millions of sperm cells.
  On the other hand, the fluid that is released mixed with some watery urine and an immobile egg waiting for fertilization is also described as ejaculation.
  The experience of the male climax (orgasm) is incomparable with the climax of the woman.
  In the context of the popular equalization of man and woman, they have even come up with the name ‘cumming’.
  Wallpapering also allows you cumming together.

  Abortion. In the 1960s, women in the Netherlands shouted “BOSS IN OWN BELLY!”
  But we have to go back from boss in our own belly to boss in our own slip
  The planning of the sexual revolution dates back to well before World War II.

  IT IS DIFFICULT TO PROTEST against elitist killer scum that want to reduce the world’s population if we participate in it ourselves.
  It on Thursday, June 24. 2021 adopted HUMAN RIGHTS (Sexual and Reproductive Health Resolution) to destroy ‘superfluous’ unborn human life to save the Earth makes us definitive ACCESSORS of the elite killer scum.
  There is only one solution for that. From boss in own belly back to boss in own slip. If not, we will never get rid of this political scum!

 2. Reactie wel of niet geplaatst. Krijg je daar bericht van? Of bekijk het maar? Zoiets van, mocht er niets geplaatst zijn, dan mag je concluderen dat er niets geplaatst is.

 3. Hier met toenemende interesse beluisterd. Wat indrukwekkend weer en wat eenl stof om over na te denken. Dank je wel.

 4. Zelf ben ik de idee van vreedzaam protest als mogelijkheid voorbij.

  De landverraders moeten met geweld eruit geramd worden, want anders hebben voor jaren een werelddictatuur. Niemand heeft gestemd op Soros, Bilderberg, Naziprinsen, Gates, Vaccinmoordenaars, koninginnen die ondernemende vrouwen met microkredieten tot slavernij brengen en hun laffe marionetten in D66, groenlinks, PvdA, CDA, SGP, Volt (Soros), VVD en wellicht nog wat meer biotoopmoordenaars. De grote reset is: staten met een herkenbare identeit met een eigen munt en een eigen bank. Melkkoe van 3000 criminelen die zich vervelen? Nee, de beuk erin. Dat het rentegeldsysteem kapot is geen probleem
  voor ons het vee/volk, maar voor de parasieten aan de top die we nu laten stikken in hun in hun eigen verwaande dromen van macht en nachtmerries waarin zij als een Tantalus grabbelen naar geld dat aan bomen groeit. Voor een beetje reset volstaat het 3000 man op het land te werk te stellen voor karig loon… en ze zullen gelukkig zijn en wij des temeer!

  Neppandemie, nepmacron, nepkoning, nepklimaatcrisis, nepbankcrisis, nepwindows, nepyoutube, nepgroenestroom, nepbiomassa, nepbeleggers, verkiezingsfraude, omkoping, oorloghitsers, Pieter-Jaap Aalbersberg, Sigrid Kaag, Mutti Merkel, Lagarde, Pfizonia von der Leyen zum Toten bereit, Wopke Hoekstra, Frans Timmermans, Demmink, Grapperhaus und Grapperhaus, RIEC und LIEC, Edje Bilkadetje, Koek te Leiden, veeg de nep van tafel en zet het schorum in voorarrest. Voorjaar voor een grote frisse schoonmaak!

  Must read: Errico Malatesta

 5. De tijden zijn eigenlijk nauwelijks veranderd gezien dit krantenknipsel.
  ——————————————————————————————————–
  Primair vroeg pl. ontslag van rechtsvervolging, subs. drong hij aan op clementie.
  Het laatste woord.

  Ten slotte maakte verdachte ruimschoots gebruik van het laatste woord. Hij zeide o.a. het volgende:

  Hitler is voor mij —ik heb het In mijn hoekje duidelijk gezegd — een der belangrijkste vertegenwoordigers van een politieke richting en — al, men het dezen naam geven mag — van een wereld beschouwing, die ik voor het voortbestaan der Europese cultuur en voor het behoud van den zoo bedreigden wereldvrede, niet alleen in hoge mate gevaarlijk acht maar wier strijdmethoden ook van dien aard zijn, dat zij mij met afschuw vervullen.
  Mijn boekje was bedoeld als een ernstige waarschuwing en dit zal het blijven, onafhankelijk van het feit of ik daarvoor veroordeeld word of niet

  Ons volk wordt dag in dag uit en op velerlei manieren, van buiten af en van binnen uit geïnfecteerd met denkbeelden en invloeden, die als het op deze wijze doorgaat vroeg of laat een noodlottige uitwerking moeten hebben. Herhaaldelijk worden hler van Duitse zijde, door voor dit doel bestaande organisaties, die het buitenland tot werkterrein hebben, geschriften verspreid, waarin een deel van het Nederlandse volk tegen een ander deel van het Nederlandse volk wordt opgezet

  Er is nog iels anders: een nog groter gevaar bedreigt dit volk. Dit is de propaganda, die hier door bepaalde groepen Nederlanders voor het tegenwoordige Duitse regiem gemaakt wordt Het succes— lk wil het een schijnsucces noemen — van het Hitler-regiem heeft tot gevolg gehad, dat een deel der niet kritisch ingestelde massa, de hoofden der tegenwoordige Duitse regeerder, met een aureool omstraald zie, aldus verdachte.

  Als Nederlander, die gehecht is aan zijn land en zijn volk, zoo ging verdachte voort, heb ik voor deze gevaren willen waarschuwen en dit meende Ik alleen op de juiste wijze te kunnen doen, door den man, die het prototype van de N.S. beweging Is en die door velen als «en genie wordt beschouwd, te laten zien. zoal, Ik hem uit zijn toespraken en geschriften heb leren kennen. Geen genie, ook geen verlosser, maar een mens, zeker met enkele kwaliteiten, maar ook met grote fouten en tekortkomingen, een man van Inzichten en opvattingen, die, naar mijn mening, voor ons land funest moeten zijn als zij door Nederlanders worden overgenomen.
  De rechtbank zal 5 Mei vonnis wijzen.
  —————————————————————-

  Maurits Dekker is nog lezenswaardig en zeker zeer actueel, maar als kind uit de schaduw van de oorlog kan ik er anders over denken.
  Schwab en trawanten lijken haargenau op nazi’s qua denkbeelden en mensenhaat en elk respect voor menselijk leven. Geen cent verschil.
  Wellicht vindt u nog wat stukjes over joods Arnhem na de oorlog op het net; ik heb nog geschetst dat de mentaliteit van kabinet, kamer en
  rechtspraak nooit is veranderd. Nog altijd een huichelachtige hypocrisie in NL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *