Overige

Dit is voor iedereen die alleen het gevecht voert – Engels gesproken

2 thoughts on “Dit is voor iedereen die alleen het gevecht voert – Engels gesproken
 1. Dutch English
  DE NIEUWE MEDIA ZWIJGEN, U OOK?
  Sedert WO2 beloopt de prijs van het orgasme enkel omwille de beleving van het orgasme miljarden ongeboren menselijke levens.
  De houding van de nieuwe media met betrekking tot de huidige toestand in de wereld is zeer verontrustend.
  Zij verzwijgen het onnoemelijke gewettigde kwaad dat oorzakelijk is aan het kwaad dat zich heden voltrekt.
  De genocide ter reductie van de wereldbevolking, die heden plaatsgrijpt onder de naam Covid is de opvolger van de genocide op de ongeboren mens.
  Het offer van miljarden ongeborenen aan het kwaad, werd op 24 juni 2021 door het Europees parlement tot mensenrecht verklaard.
  Vanaf dat moment is elke Europeaan gewettigd deelnemer aan de genocide op de ongeboren mens.
  Geen enkele vrouw pleegt abortus met het oog op genocide.
  Genocide is een bewuste politieke misdaad.
  Onbegrijpelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee de genocide op de ongeboren mens, waarin selectie op grond van gebreken ligt opgesloten, als gezondheidszorg wordt ervaren en geaccepteerd. Ook door de nieuwe media.
  Wie dit kwaad niet ziet, is ook niet in staat het top down covid bedrog te zien in zijn volle omvang.
  De nieuwe media brengen massa’s mensen op de been in protest tegen de aantasting van de eigen lichamelijke integriteit maar zwijgen in alle talen over de gewettigde aantasting van de lichamelijke integriteit van de kunstmatig geproduceerde mens. (Overbevolking?) Een proces waarin de selectie eveneens ligt opgesloten.
  NIETS HOUD DIT VERSCHRIKKELIJKE KWAAD, DEZE GENOCIDALE MACHT NOG TEGEN dan alléén met massale manifestaties bij de misdadige Centra voor In Vitro Fertilisatie, daar waar wij volledige BESCHIKKING OVER HET MENSELIJK LICHAAM in handen van de wetgever hebben gegeven en bij de Genocide op de ongeboren mens in klinieken/ziekenhuizen.
  Alles wijst erop dat in het nieuwe normaal de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting zal worden voltooid en de identiteiten Man en Vrouw m.b.t. de voortplanting geen betekenis meer zullen hebben.
  Dat in het kader van gelijkheid vrouwen ‘ontlast’ zullen worden van de zwangerschap.
  Dat kinderen kunstmatig geproduceerd en door de staat gechipt geleverd zullen worden aan wie daarvoor geschikt wordt geacht.
  Seks voor en met alle leeftijden en alle experimenten die tot een orgasme kunnen leiden zullen tot het nieuwe normaal behoren.
  Immers, You’ll Own Nothing and Be Happy! Hooggeplaatste mannen in blauwe pakken maken nu al ruim gebruik van de mogelijkheid kinderen te ‘plezieren’ met hun orgasme.

  THE NEW MEDIA SHUT UP, YOU TOO?
  Since WW2, the price of the orgasm has amounted to billions of unborn human lives just because of the experience of the orgasm.
  The attitude of the new media to the current state of the world is deeply disturbing.
  They keep silent about the untold lawful evil that is causal to the evil that is happening today.
  The genocide for the reduction of the world population, which is currently taking place under the name of Covid, is the successor to the genocide of the unborn human being.
  The sacrifice of billions of unborn to evil was declared a human right by the European Parliament on 24 June 2021.
  From that moment on, every European is a legitimate participant in the genocide of the unborn man.
  No woman aborts with a view to genocide.
  Genocide is a deliberate political crime.
  It is incomprehensible the self-evidence with which the genocide of the unborn, which includes selection based on defects, as health care is experienced and accepted.
  Anyone who does not see this evil is also unable to see the top down covid deception in its full extent.
  The new media mobilize masses of people in protest against the damage to their own physical integrity but are silent in all languages ​​about the legitimate attack on the bodily integrity of artificially produced man.
  A process in which the selection also is included.
  NOTHING STOPS THIS TERRIBLE EVIL, THIS GENOCIDAL FORCE, except with mass demonstrations at the criminal Centers for In Vitro Fertilization
  Everything points to the fact that in the new normal the decoupling of sexuality and reproduction will be completed and the identities Man and Woman with regard to reproduction will no longer have any meaning.
  That in the context of equality women will be ‘unburdened’ from pregnancy.
  That children artificially produced and chipped by the state will be delivered to those deemed suitable.
  Sex for and with all ages and all experiments that can lead to an orgasm will become the new normal.
  After all, You’ll Own Nothing and Be Happy!
  High-ranking men in blue suits are already making ample use of the opportunity to ‘please’ children with their orgasm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *