Blckbx

”Vaccinatieplicht Ja of Nee?” Twee Professoren in debat over de grote vraag van nu…

”Vaccinatieplicht Ja of Nee?” Twee Professoren in debat over de grote vraag van nu…

Komt er een vaccinatieplicht in Nederland, Ja of Nee? Programmamaker Flavio Pasquino bespreekt het met docent gezondheidsrecht Professor.mr.dr. Martin Buijsen en docent medische ethiek Professor.dr. Theo Boer. Beide heren hebben een andere opvatting t.a.v. het recht van het individu en/of het collectief in relatie tot vaccinatiedrang, dwang en of mogelijke plicht.

De stelling van Professor Buijsen

Professor Buijsen stelt; “Je mag een naald in je arm weigeren. Maar het individuele recht zal in een vaccinatiecampagne tegen corona moeten wijken voor het collectieve doel: immuniteit. ‘Dat kan niet zonder drang’.

De stelling van Professor Theo Boer

Professor Theo Boer deelt de mening van collega Buijsen niet en gaf als voorbeeld van zijn standpunt een oude quote van filosoof Emanuel Kant (1724-1804); ‘Moraal is iets dat je uit overtuiging in alle vrijheid doet’.

Art 11: Onaantastbaarheid van het Lichaam

Flavio Pasquino hield de heren ook art 11 van onze grondwet voor waarin staat:

”Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”.

In eenvoudig Nederlands:

“Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen kan maken”.

Professor Buijsen lichtte de wet toe en wees erop dat het Europese Hof dit soort nationale grondwetten kan overrulen.

Europese Hof

Buijsen; “Het Rijksvaccinatieprogramma heeft zicht op een vaccinatiebereidheid van ca. 90% in Nederland. Dit maakt drang en dwang niet noodzakelijk”. Het Europese hof deed reeds een uitspraak in diverse landen binnen Europa die vaccinatieplicht honoreerde. Het Europese recht staat boven het Nederlandse recht en daarmee bestaat de mogelijkheid dat er ook een plicht in ons land komt.

Medische Apartheid

Beide heren sloten af met een eenduidige hoop dat er in Nederland geen toestanden zullen ontstaan zoals in Frankrijk, waarbij een vaccinatiepaspoort is geïntroduceerd als toegangsbewijs voor essentiële en of niet-essentiële gelegenheden om mensen tot vaccinatie te forceren. Hierdoor zal een medische apartheid in de samenleving ontstaan en dat is niet wenselijk.

“Laten we mensen vooral met argumenten en goede voorlichting stimuleren en niet met drang, dwang en of indirecte plicht”, aldus Professor Theo Boer.

(Visited 429 times, 1 visits today)
One thought on “”Vaccinatieplicht Ja of Nee?” Twee Professoren in debat over de grote vraag van nu…
 1. DE GREAT RESET. Wat nooit ter sprake komt.
  Een nieuwe wereldorde. U zult niets bezitten ook uw lichaam niet en gelukkig zijn.
  De weerstand tegen de Grote Herstart groeit met de dag.
  De coronacrisis wordt terecht gezien als een complot van de rijksten der aarde.
  Het vernietigende effect van de maatregelen op de economie krijgt alle aandacht.
  Vrijheid wordt geëist.

  WE HEBBEN DE VRIJHEID EN DE BESCHIKKING OVER ONS EIGEN LICHAAM AL LANG IN HANDEN VAN DE STAAT GEGEVEN.
  De Grote Reset van het menselijk bewustzijn.
  We zullen nooit terugkeren naar normaal omdat wat vandaag normaal heet te zijn niet normaal is.
  Met de komst van televisie en internet is de mens op onbeschaamde wijze vele decennialang bestookt met de aansporing tot kopen en consumeren.
  Er valt niet meer aan te ontkomen.
  De mainstreammedia zien en behandelen de mens louter als mediaconsument en als consument van producten en diensten.
  Vermaak is het aanbod. Liedjes, shows, sport, winnen, spelletjes, bekende mensen, sensatie, selectieve informatie en wereldomvattende censuur.
  De mens is consument geworden, consument is zijn identiteit.

  Regenten en machthebbers hebben in hun onderlinge machtsstrijd en ideologische conflicten de hele geschiedenis door weinig of geen waarde gehecht aan het menselijk leven.
  Nooit waren de machtigen bij machte hun onderlinge strijd uit te vechten zonder volkeren massaal de dood in te jagen.
  2020. Voor het eerst in de geschiedenis kent de hele wereldelite aan het menselijk leven een ‘ongekende waarde’ toe? Een wereldwijde strijd tegen de griep is losgebarsten ten koste van alles.

  Onweerlegbare woorden van waarheid.
  Er was eens een man die tot de machtigen der aarde behoorde.
  Hij had ervaring en sprak onweerlegbare woorden van waarheid.
  “Radio is een gevaarlijk wapen in handen van degenen, die weten hoe men daarmee omgaat”
  Hij was een man die al eerder een poging deed om mens en wereld te ‘verbeteren’.
  Onder andere met het programma ACTION T4. Hitler was zijn naam.

  “Radio ist eine gefährliche Waffe in den Händen derer, die wissen, wie man damit umgeht”
  De naoorlogse machthebbers en hun media namen nadrukkelijk afstand van de gruwelen die deze man met zijn gevolg had aangericht, maar zij koesteren een soortgelijk ‘ideaal’.
  Geraffineerder, dodelijker en wereldomvattend.
  Dit keer is het niet één man die staat te schreeuwen, maar een wereldwijde piramidale opeenstapeling aan machthebbers, mediamenners, journalisten, schrijvers, mega bedrijven, stichtingen, grote organisaties etc.
  Zij willen gezamenlijk de wereld ‘verbeteren’.
  Na enigszins bekomen te zijn van deze verschrikkelijk oorlog werd in 1951 eine neue gefährliche Waffe geïntroduceerd, de televisie, in Nederland de NTS, later omgedoopt in NOS.
  Het nieuwe massamedium kon de verschrikkelijke beelden van de oorlog rechtstreeks in de huiskamer brengen en zou de daarop volgende decennia niet in gebreke blijven ze met grote regelmaat in beeld te brengen.

  DE GENOCIDE OP HET ONGEWENSTE KIND
  Gelijktijdig werkte deze ‘elite’, de nieuwe übermensch, aan de seksualisering van de samenleving en de legalisering van het doden van de ongewenste mens.
  De politieke elite en hun massamedia bouwden hun macht op de sexploitatie van de menselijke voortplantingsdrang.
  Onttrokken aan het volkse bewustzijn en grondiger dan ooit.
  Het doden van ongewenst nageslacht werd bedrieglijk de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) genoemd.
  De nieuwe übermensch nam patent op de woorden Discriminatie, Gelijkheid en Gelijke Behandeling en ontleende het gewicht ervan o.a. aan de achtergrond van het duistere verleden.
  Woorden die gedurende decennia eindeloos werden herhaald en nog altijd dagelijks het positieve imago van het massamedium dienen.

  De nieuwe übermensch ontsnapte zelf aan de hand van de aborteur, die heden zijn dienaar is.
  Hij heeft een diep gewortelde angst voor het leven en ziet dat het niet goed is.
  Hij staat in rangorde tot het volk, zoals het volk staat tot het vee.
  Zijn ideaal is het selectief produceren van bruikbare mensen zonder fysieke en mentale gebreken.
  Zijn systematische manier om mensen te selecteren voor reproductie is gebaseerd op vooraf bepaalde kenmerken.
  De selectiedrift zit er nog volop in, zowel voor als tijdens zwangerschap en hij streeft ook naar selectie na geboorte zolang de navelstreng nog niet is doorgeknipt.
  Onder de dreigende waarschuwing voor overbevolking heeft hij tussen 1978 en 2019 tegen enorme kosten experimenteel (IVF-ICSI) naar schatting zo’n acht miljoen mensen ter wereld gebracht. (1)
  Hij werkt voortdurend aan productverbetering voor de consument en droomt van een kunstmatige baarmoeder om de consument te verlossen van zwangerschap en werkonderbreking. (2-3)

  Zijn grootste droom is de opslag van embryo’s (tientallen jaren) voor programmering en eigen ‘gebruik’ en slavernij.
  Het was voor nieuwe übermensch van groot belang dat het ‘vee’ zou instemmen met vernietiging van het eigen nageslacht, tenminste binnen het gebied waarin geëxperimenteerd kon worden.

  Het scheiden van menselijke seksualiteit en voortplanting was nog niet zo eenvoudig.
  Het ‘gewone volk’ was gewoon zich aan een partner te binden en op een natuurlijke wijze kinderen te krijgen; een recht dat niet zonder slag of stoot ontzegd kon worden.
  Een verbod op voortplanting behoord nog net niet tot de mogelijkheden maar het ‘cultiveren’ en sexploiteren van de voortplantingsdrift heeft zijn ‘vruchten’ afgeworpen.
  Het was in de jaren 1960 dat nieuwe übermensch met de de nieuwe media in handen effectief kon beginnen met de ‘Graet Reset’ van het menselijk zelf-verstaan.

  Het massamedium is een gevaarlijk wapen.
  De formule 1=?000.000.000x wil de overweldigende overmacht van het massamedium en haar leugens duiden.
  Eén leugen door het massamedium is in werkelijkheid het veelvoud aan leugens als er ontvangers zijn van de boodschap, plus het veelvoud van doorgifte en decennialange herhaling.
  Medialeugens overspoelen de wereldgemeenschap en selectieve berichtgevingen misleiden en verwarren mensen.
  Van deze alles overweldigende macht is de ‘mediaconsument’ zich nauwelijks bewust en geen enkel individu is er tegen opgewassen.
  De aanduiding van het individu als ‘mediaconsument’ geeft zijn volstrekt machteloze positie ten opzichte van het massamedium aan.
  Het is meer dan een halve eeuw geleden dat de Stichting Etherreclame (Ster) voor het eerst een reclameblok uitzond op de Nederlandse televisie.
  Middels het principe ‘stapsgewijze gewenning’ is de toename van reclame uitgegroeid tot een ware tirannie op televisie, internet en in de openbare ruimte.
  Al meer dan een halve eeuw wordt de aansporing tot consumptie door reclame experts en psychologen rechtstreeks in het volksbrein geprogrammeerd.
  Een niet te onderschatten deel van het denken en doen van het volkje wordt in beslag genomen door consumptie.
  Gelijktijdig verwijt de nieuwe übermensch hem overconsumptie en milieuvervuiling.

  Overheden en mainstreammedia hebben de mens tot consument van zichzelf gemaakt.
  Met het massamedium in handen bleek het mogelijk ongewenste waarneming, gedachten, emoties en herinneringen slapend te houden in het publieke bewustzijn.
  De wereldwijde doodsangst die het massamedium (x=?000.000.000x) in enkele dagen tijd wist op te wekken onder de noemer covid 19 getuigt op overtuigende wijze van succesvolle dissociatie.
  Binnen de kortste keren liep een wereldbevolking, die in ruil voor de zogenaamde vrije seks instemde met de onbevattelijke genocide van het ongeboren kind, in doodsangst met een mondkapje.
  Over de hele wereld worden per jaar ongeveer 40-50 miljoen kinderen verwekt en gedood onder de noemer Gezondheidszorg.
  Van Januari 2020 tot februari 2021 werden wereldwijd zo’n 1,8 miljoen ‘coronadoden’ geregistreerd, 3.4 per minuut tegen ruim 100 abortussen per minuut.
  Al vele decennia helpen overheden en media vrouwen die abortus ondergingen aan gedachten, emoties en herinneringen aan die verschrikkelijk ingreep te ontsnappen.
  Massamedia strijden met alle middelen tegen beelden die de werkelijkheid aanschouwelijk maken.
  Gelijktijdig benadrukken ze (x=?000.000.000x) het ‘onbetwiste recht’ van de vrouw op abortus.

  Kinderen met gebreken.
  De vooralsnog vrijwillige uitnodiging tot deelname aan het naoorlogse ‘T4 action’ programma (20 weken echo-Combinatietest-Nipt) is bedoeld voor het ombrengen van ongeboren kinderen met gebreken.
  De wetenschap dat mensen met een handicap in de toekomst ongewenst zijn, zou bij iedereen met een gebrek of handicap en hun verzorgers gevoelens van opstandigheid moeten oproepen.
  Ongelijkwaardige behandeling wordt met klem ontkent. Men doodt immers ook kinderen zonder gebreken.
  Middelen om het publieke bewustzijn slapend te houden zijn bijvoorbeeld het Knoopgala en de Lucille Werner foundation (Diversiteit gelijkheid en inclusie)
  Met veel vertoon wordt de gelijkwaardigheid en gelijkheid van mensen met gebreken in TV shows geëtaleerd.
  Vertederd kijkt het publiek toe zonder de gedachte aan de selectieve abortus ook maar een moment toe te laten.
  En welke waarde hechten zij aan hun eigen leven?
  Beseffen zij, dat zij zelf aan het oordeel ‘ongewenst’ ontsnapt zijn?
  Miljoenen kostende shows, louter opgezet omwille de populariteit van het medium en de zelfverheerlijking van haar BN’ers, die zonder uitzondering voorstanders zijn van abortus incluis de selectieve ‘ruiming’ van de mensen waar zij hun show voor opvoeren. (4-5)
  Wie naar zo’n feestelijk gala kijkt in het volle bewustzijn dat juist de mens met gebreken bij voorkeur wordt gedood, krijgt op zijn zachts gezegd nare gevoelens in maagstreek.
  In IJsland wordt er niemand meer met het syndroom van Down geboren sinds Down-screening met combinatietest in het programma werd opgenomen.
  In Denemarken wordt 98 procent van de ongeboren kinderen met Down geruimd. Zoekt u het zelf maar op. Het gaat hier niet om aantallen maar om misdadige feiten.

  De vrouw, abortus en omstandigheden.
  Geen enkele vrouw ondergaat een abortus met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de door politici geplande genocide op het ongeboren leven.
  Heel veel vrouwen dragen meer of minder bewust de schuld, de spijt en het verdriet van een abortus.
  ‘Ik ben degene die het besluit heeft genomen tot abortus, ik ben degene die het kon voorkomen.’
  Tot de meeste abortussen wordt besloten in angst en stressvolle situaties, vaak onder begeleiding, aansporing en geruststelling door professionals.
  Het massamedium en hun programmeurs maakten abortus tot een geaccepteerde routine.
  Vanaf de jaren 60 hebben machthebbers hun politieke macht vooral ontleend aan de seksuele revolutie.
  Omwille het behoud van de macht sloten behoudende politieke partijen schoorvoetend aan.
  De motieven van de individuele vrouw om tot abortus over te gaan zijn onvergelijkbaar met de voorbedachte onvoorstelbare massamoord door een wereldelite met diepgevroren geweten.
  Alleen al onder het regime van Nederlands minister president Rutte en zijn kabinetten werden in tien jaar tijd welbewust 300.000 ongeboren kinderen om het leven gebracht.
  Geen van die politici gaat gebukt onder die last. Hoe kunnen ze het dragen???
  Met de media in handen (1=?000.000.000x) heeft de elite na WO2 met ongekende overmacht de seksuele verslaving, het doden van en experimenteren met ongeboren menselijk leven tot een algemeen geaccepteerde gewettigde misdaad gemaakt met motieven die het nationaalsocialisme in de schaduw stellen.
  Het bombardement (1=?000.000.000x) van leugens, psychologische druk en manipulatie gaat vandaag gepaard aan openlijke censuur en een ongekende propaganda voor het menselijk lichaam als lustobject.
  De ‘liefde’ voor het lichaam, zo lijkt het, heeft de liefde voor het goede in de mens nagenoeg verdreven en zelfs belachelijk gemaakt.
  De seksuele lust is tot de ultieme ‘liefde’ verklaart en kinderen worden maatschappelijk grootgebracht met ‘vrije seks’ en op school onderwezen in vrije geslachtskeuze.
  Zij kunnen op steun rekenen in de tweede kamer van Lisa (D66) eerste transgender persoon in Kamer. ‘Belangrijk en historisch’ zo wordt gezegd.
  2021 Lisa van Ginniken, nr. 22 van de kandidatenlijst van D66, wordt de eerste transgender in de tweede kamer.

  De seksuele revolutie de vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid Gabrielle Kuby (6)

  De Great reset van het volkse bewustzijn.
  Dat mensen niet kunnen geloven dat ze een in dictatuur leven is vooral omdat dat zij het verschil tussen een abortus in persoonlijke levenssfeer en het politieke besluit tot wettiging van de genocide van ongeborenen niet zien. Machthebbers en massamedia die tot zo’n besluit in staat zijn, zijn tot alles in staat. Ook een werelddictatuur.
  De Great reset 2030 van Klaus Schwab zou zonder het voorafgaande reset van het volkse bewustzijn onmogelijk zijn.
  De consument is zelf een consumentenproduct geworden.

  Kinderhandel
  Mocht u het nog niet weten, kinderen zijn mensen.
  Zoals eerder gezegd: “De nieuwe übermensch nam patent op de woorden Discriminatie, Gelijkheid en Gelijke Behandeling.”
  Op deze ‘heilige’ woorden van de nieuwe goden kan het kind voor de geboorte niet rekenen maar ook na de geboorte kan het zich er niet op beroepen.
  Gelijke behandeling? Een kind kun je niet gelijk behandelen aan iemand die tot de jaren van verstand is gekomen.
  Maar wat is dan Gelijkwaardigheid? Word daarmee de gelijke waarde en beschermwaardigheid bedoeld van elk menselijk leven dat aan de aborteur ontsnapt is?
  Volkskrant: “Bijna driekwart van de Nederlanders heeft begrip voor een abortus als het kindje een lichamelijke of verstandelijke handicap heeft.
  Voor de mogelijkheid van abortus bestaat onverminderd brede steun.
  Slechts 21 procent van de ondervraagden is uitgesproken tegen, 72 procent is voor, 7 procent weet het niet.”
  Dat wil de krant wel publiceren. Het betekent voor de gehandicapte dat hij in feite een ongewenst persoon is.
  De vraag naar het waarom en of de gehandicapte als een last voor de samenleving gezien wordt durft de nationaal socialistische krant niet te stellen.

  Amnesty komt in actie waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, onderzoekt onrecht, voert campagnes, lobbyt bij regeringen en geeft voorlichting.
  Het idee van menselijke waardigheid is een pijler onder de mensenrechten en MISSCHIEN wel het enige beginsel dat alle mensenrechten verbindt. (7)
  Voor de staat, en voor ieder orgaan of individu, iedere instelling of organisatie die ingrijpt in het leven van anderen, geldt een ‘waardigheidstoets’.
  Zo’n toets vereist ‘verheffing’, als het tegenovergestelde van vernedering; ‘valorisering’, dat wil zeggen erkenning van gevoelens, kwetsbaarheden, zorgen en aspiraties; en ‘verbeeldingskracht’, het vermogen je in te leven in wat anderen beweegt.”

  De consument is een heel ander wezen dan een mens en het kind is in die wereld een product, een consumentenwens.
  Een baby op bestelling, consumenten hebben er recht op.
  Hebben consumenten in het kader van gelijkwaardigheid ook een wettelijk recht op elkaar?
  Dat kinderen te koop zijn, (ivf icsi) betekent zoveel dat het menselijk lichaam en onderdelen koopwaar zijn geworden.
  Kunstmatige productie van kinderen is, zoals ook abortus, door het volk aanvaard, maar het volk kent de consequenties niet.
  ‘Peter verwekte 250 kinderen’ en ‘de man met 100 kinderen’ zijn sprekende voorbeelden van de breuk met natuurlijke ouders.

  Zijn kinderen aan de hand van de aborteur ontsnapt, dan zijn ze nog altijd te koop voor seksuele diensten aan volwassenen en de nieuwe übermensch die ze na misbruik doodt omwille zijn positie.
  De Internationale Arbeidsorganisatie schat dat er in 2003 1.2 miljoen kinderen slachtoffer waren van kinderhandel voor dwangarbeid, slavernij of het verwijderen van organen, een logisch gevolg van de handel in onderdelen van geaborteerde kinderen.

  De Aborteur
  Dr. Kathi Aultman : “Ik was geschokt door het besef dat ik meer mensen had gedood dan de meeste massamoordenaars.”
  Dr. Paul Jarrett: “Ik keek vierkant in het aangezicht van een ander menselijk wezen … dat ik net had gedood.“
  Curtis Boyd, aborteur van late abortussen: “Ben ik aan het moorden? Ja dat ben ik en ik weet dat. Wat ik doe is belangrijk.”
  Tijdschriften van technici die bij het onderzoek van UNM betrokken zijn, vermelden het verzoek om “complete gave hersenen” van de faciliteit van Boyd.
  Ze bespreken enkele van de baby’s die na een abortus werden ‘geoogst’. 12.7 weeks drielingen. Drie ogen, 2 harten, longen, hersenen. Met een in de ‘kliniek’ aangebracht label van 28 weken. 26 plus, intact hoofd. Kliniek dacht 30 weken, onderzoeker 1 dacht 32 weken. 20 weeks tweelingen – intacte hersenen. Een vierentwintig oude, hersenen, 2 ogen en hart. 24 weken, hoofd niet intact. 30,5 weken, intact – niet ontleden. Tweelingen 1 met klompvoetjes.

  Discriminatie, Gelijkheid en Gelijke Behandeling
  Het massamedium heeft het patent op de begrippen Discriminatie, Gelijkheid en Gelijke Behandeling en schreeuwt het onrecht van discriminatie en ongelijke behandeling sedert jaar en dag over de daken.
  Niettemin heeft het massamedium de universele grondwet voor discriminatie, ongelijkheid en ongelijke behandeling wereldwijd wettelijk weten vast te leggen onder de noemer ‘wet afbreking zwangerschap’ en de kunstmatige selectie en productie van kinderen gepropageerd.
  Alleen het kunstmatig verwekte embryo dat tot leven en de jaren van verstand is gekomen, kan achteraf getuigen van de experimentele behandeling die hem/haar ten deel is gevallen.
  De media zullen de getuigenissen ongetwijfeld zorgvuldig selecteren.
  Gelijke behandeling is niet heden nog niet geldig voor ongeborenen en de ivf generatie.
  Pas als het verbod op voortplanting is ingevoerd en alle kinderen kunstmatig geboren worden en uitsluitend vergeven worden aan niet biologische ouders, zoals genders en pedo’s kan er sprake zijn van gelijke mishandeling.

  30 jun. 2014 Na drie mislukte IVF-pogingen waren Nita en Dominic dolgelukkig dat ze via een donor embryo toch een kindje op de wereld konden zetten.
  Nu zestien jaar later is hun dochter een stuk minder gelukkig met deze beslissing: “Ik zou willen dat ik nooit geboren was…”
  Al jaren worstelt Gracie met zichzelf. Door haar totaal andere uiterlijk heeft ze niet het gevoel dat ze bij een familie hoort.
  “Ik zie er zo anders uit. Het is zo moeilijk om niet te weten wie ik écht ben en waar ik vandaan kom. Hoeveel ik ook van mijn ouders hou, er zijn tijden dat ik echt zou willen dat ik nooit geboren was…” (7)

  Anatole Sala

  (1) https://www.freya.nl/kinderwens/zwangerschap-en-kind/gezondheid-van-kunstmatig-verwekte-kinderen/
  (2) https://www.ad.nl/gezond/groot-onderzoek-naar-gezondheid-ivf-baby-s~af58c96c/
  (3) https://www.vice.com/nl/article/gyk3jq/zwanger-toekomst-kunstbaarmoeder
  (4) https://www.bitchute.com/video/56uVef686qSr/
  (5) https://handicap.nl/knoop-gala/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivZNv9SN2QN-aPAyCRqoJlGFfQBOEdebuLnIoM8SuA40OeVOuci1fAaAoKOEALw_wcB
  (6) https://www.deblauwetijger.com/product/gabriele-kuby-de-seksuele-revolutie-vernietiging-van-de-vrijheid-uit-naam-van-de-vrijheid/
  (7) https://www.telegraaf.nl/nieuws/954114/ivf-met-donor-embryo-egoistisch?utm_source=google&utm_medium=organic

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *