Overige

Voormalig hoofd wetenschapper van Pfizer, Michael Yaedon, geeft een laatste waarschuwing aan de mensheid – Nederlands ondertiteld

4 thoughts on “Voormalig hoofd wetenschapper van Pfizer, Michael Yaedon, geeft een laatste waarschuwing aan de mensheid – Nederlands ondertiteld
 1. Je moet niet denken dat de overgrote massa de moeite doen om dingen na te trekken, met de censuur er bovenop wordt dat nog erger natuurlijk, & de officiële draaien alles gewoon om & alles gaat precies het hun het nu al bijna twee jaar is gelukt! Ik heb die video ook op mijn playlist staan. Er is meer nodig!

 2. THE DESTRUCTION OF FREEDOM IN THE NAME OF FREEDOM
  The Genocide, which is currently taking place under the name Covid to control the world population, is the successor to the genocide of the unborn man, which now runs into billions and was declared humane by the European Parliament on 24 June 2021.
  The only way that can lead to an end to the Covid Genocide is to end the Genocide on the unborn person.
  The theme of overpopulation as well as the plans for a significant reduction of the world population date back to long before WW2.
  Hitler partly succeeded in that.
  He knew the importance of the mass medium for the ‘purification’ of his people: “Radio ist eine gefährliche Waffe in den Händen derer, die wissen, wie man damit umgeht”
  The post-war rulers emphatically distanced themselves from the horrors this man and his entourage had inflicted, but in reality they cherish the idea of ​​’cleaning up’ the entire world population under threat of overpopulation, climate and environmental disasters.
  With the advent of television, this political elite saw the opportunity to legitimate the genocide of unborn humans in exchange for free sex.
  The current power is built entirely on the foundation of the sexual revolution that is presenting itself in kindergarten today.
  Comprehensive Sexuality Education is the blueprint for child sex ‘education’ disseminated around the world through the UN and WHO. In addition, teaching masturbation to toddlers and infants is recommended.
  Orgasm addiction lays the foundation of political power over generations to come.
  A UK survey shows that 1 in 10 heterosexual British teens have experimented with anal sex before the age of 18, a number that has risen in recent years.
  The researchers argue for a broader way of providing information now that young people are experimenting more and more: traditional information has long ceased to take into account the new sexual preferences of young people.
  Deriving pleasure from the deepest self-humiliation like ass licking, is something politicians are very familiar with in the proverbial sense and perhaps some in the practical sense too.
  A lust for power and self-humiliation often go hand in hand.
  The psychopath Mark Rutte recently testified that sexualization as a foundation of power should not be affected by excluding sex workers from a mask obligation. (Corona press conference Tuesday, November 2, 2021)
  It is your sexual freedom on which the current rulers have built their power and with which they completely take away your freedom.
  Already in 2012, the book The SEXUAL REVOLUTION by GABRIELE KUBY was published with the subtitle THE DESTRUCTION OF FREEDOM IN THE NAME OF FREEDOM.
  Recently, the European Parliament declared the GENOCIDE OF THE UNBORN MAN as a human right, thereby making the people part of the genocide of posterity.
  The politician knows or should know that what was initially called interruption of pregnancy, later termination of pregnancy, is in fact GENOCIDE, housed under the Ministry of Health, Welfare and Sport.
  The individual who has been sexually aroused by the mass media for decades cannot be expected to be aware of genocide.
  The individual usually experiences an abortion as a particularly drastic emergency jump that has been promoted and supported for many decades by the mass medium, the highest authority, the doctor and the psychologist.
  A pain that is often carried for life by the person with a conscience, which is constantly appeased by politicians and their mass media.
  The COVID GENOCIDE that is taking place worldwide today is not experienced as such by the fearful individual, but the current rulers are well aware of this genocide.

  DE VERNIETIGING VAN DE VRIJHEID UIT NAAM VAN DE VRIJHEID
  De Genocide, die heden plaatsgrijpt onder de naam Covid ter beheersing van de wereldbevolking, is de opvolger van de genocide op de ongeboren mens, die inmiddels in miljarden loopt en op 24 juni 2021 door het Europees parlement tot mensenrecht is verklaard.
  De enige weg die kan leiden naar beëindiging van de Covid Genocide is de beëindiging van de Genocide op de ongeboren mens.
  Het thema overbevolking alsook de plannen voor een flinke reductie van de wereldbevolking stammen al van ver voor WO2.
  Dat is Hitler deels gelukt.
  Hij kende het belang van het massamedium voor de ‘reiniging’ van zijn volk: “Radio ist eine gefährliche Waffe in den Händen derer, die wissen, wie man damit umgeht”
  De naoorlogse machthebbers namen nadrukkelijk afstand van de gruwelen die deze man met zijn gevolg had aangericht, maar in werkelijkheid koesteren zij de idee van ‘opschoning’ van de hele wereldbevolking onder dreiging met overbevolking, klimaat en milieu rampen.
  Met de komst van televisie zag deze politieke elite kans om de genocide op ongeboren mens te wettigen in ruil voor vrije seks.
  De huidige macht is volledig gebouwd op het fundament van de seksuele revolutie die zich heden presenteert in de kleuterklas.
  Uitgebreide seksuele voorlichting is de blauwdruk voor seksuele ‘vorming’ van kinderen die via de VN en de WHO over de wereld wordt verspreid. Daarbij wordt het aanleren van masturbatie bij peuters en zuigelingen aanbevolen.
  Met orgasmeverslaving wordt het fundament van de politieke macht over de komende generaties gelegd.
  Uit een Britse onderzoek blijkt dat 1 op de tien heteroseksuele Britse tieners voor hun achttiende heeft geëxperimenteerd met anale seks, dat aantal is in de afgelopen jaren gestegen.
  De onderzoekers pleiten voor een bredere manier van voorlichten nu jongeren steeds meer experimenteren: de traditionele voorlichting zou al lang geen rekening meer houden met de nieuwe seksuele voorkeuren van jongeren.
  Het putten van genoegens uit de diepste zelfvernedering zoals kontlikken, is iets waar politici in spreekwoordelijke zin heel bekend mee zijn en wellicht ook sommige in praktische zin.
  Machtswellust en zelfvernedering gaan vaak samen.
  De psychopaat Mark Rutte getuigde er onlangs nog van dat seksualisering als fundament van de macht niet mag worden aangetast door sekswerkers uit te zonderen van een mondkapjesplicht. (persconferentie corona dinsdag 2 november 2021)
  Het is uw seksuele vrijheid waarop de huidige machthebbers hun macht hebben gebouwd en waarmee zij uw vrijheid volledig ontnemen.
  Reeds in 2012 kwam het boek De SEKSUELE REVOLUTIE door GABRIELE KUBY uit met de ondertitel DE VERNIETIGING VAN DE VRIJHEID UIT NAAM VAN DE VRIJHEID.
  Onlangs verklaarde het Europees Parlement de GENOCIDE OP DE ONGEBOREN MENS tot mensenrecht en maakte daarmee het volk tot deelgenoot aan de genocide op het nageslacht.
  De politicus weet of hoort te weten dat wat aanvankelijk zwangerschapsonderbreking, later zwangerschapsafbreking werd genoemd in feite GENOCIDE is, ondergebracht onder het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport.
  Van het gedurende decennia door massamedia seksueel opgehitste individu kan men niet verwachten dat hij/zij zich van genocide bewust is.
  Het individu ervaart een abortus meestal als een bijzonder ingrijpende nare noodsprong die gedurende vele decennia werd gepromoot en ondersteund door het massamedium, het hoogste gezag, de arts en de psycholoog.
  Een pijn die vaak levenslang wordt meegedragen door de persoon met een geweten, dat voortdurend wordt gesust door politici en hun massamedia.
  De COVID-GENOCIDE die heden wereldomvattend plaatsvindt wordt door het angstige individu niet als zodanig ervaren, maar de huidige machthebbers zijn zich terdege bewust van deze genocide.

 3. Ik zeg tegen mijn ex al bijna twee jaar dat het politiek medisch bedrog is, ze heeft toch de twee priks laten doen omdat ze er domweg van uitgaat dat vaccins al veel mensenlevens had gered! Ik denk niet op die manier, ik denk altijd, wie beweert dat, heb ik het nodig gehad, ik heb het nog nooit nodig gehad, waarom zou ik het me dan moeten laten opdringen? Men verlegt het probleem valselijk naar een medisch probleem, het is een politiek probleem! De aandacht wordt opzettelijk voortdurend op politieke claims gelegd, die ze nooit hebben willen bewijzen, het moet omdat Tedros, Gates, Fauci het zeggen, wat denken die dat ze zijn? Lockdowns omdat China het ook zo deden! Wat een onzin allemaal!

  China had dat theater zitten opvoeren om de eigen bevolking onder de duim te houden, Tedros zei direct, ”China is het voorbeeld voor heel het Westen”, roept een fake pandemie uit & omdat het politiek tuig van hier achter onze rug met deze WHO overeenkomsten hadden getekend, alles gewoon via prik pushers die voor die agenda werden geaccepteerd door het politiek tuig, meer is er niet! Dat wordt nu al bijna twee jaar doorgedrukt op de gezonde bevolking, gewoon omdat China zogezegd het grote voorbeeld was, hoe men met mensen moet omgaan, wie gelooft dat? Ik niet, want ik heb nog nooit priks nodig gehad, waarom zou ik het nu plots wel nodig hebben? Niemand is te ziek om er alle dagen over te zitten zeveren over & weer, welles nietes welles nietes echo echo! Stop daarmee, pak de fascisten! Wacht niet op corrupte politieke instituten, neem jullie eigen leven weer in eigen handen!

 4. Dank je wel voor deze duidelijke uiteenzetting van wat waarheid is en de gevolgen: slavernij!!!
  Iedereen loopt in de val totdat….
  Ik zelf was jarenlang verstrikt in deze verblinding en vernietiging omdat de waarheid ontbrak in mijn leven en ik ook beinvloed was zoals zovelen!
  Zelfverlossing is niet mogelijk gebleken maar…..ik riep om hulp! God als U bestaat!@ En ik las…johannes 14:6
  Jezus is de weg, de Waarheid en Het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Zijn woorden van liefde en richting hebben mij nu al 35 jaar rust, vrede en vrijheid gegeven. Hoj verlost van alle macht van kwaad. Zonder Hem ga je het niet redden. Hij heeft de zondenlast gedtagen en door Hem te geloven en aan te nemen als Verlosser word je een nieuw mens. Opnieuw geboren. Vrij van deze misleidingen. Levend voor altijd

  En het beste komt!
  Gods zegen en nogmaals dank.
  Tonny

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *