Ella Ster

Hoe claimen we onze vrijheid binnen het doolhof van het rechtssysteem?

“Vrijheid is uw recht” stelt rechtsfilosoof Michael van Leeuwen. Zijn controversiële boek Ken uw recht leidde tot een hevige discussie. Juristen Jeroen Pols en Hanno Wisse gingen met Michael van Leeuwen bij Blckbx in debat over enkele stellingen in het boek. Het roept vragen op of we in beginsel wel of niet vrij zijn en of we binnen het huidige rechtssysteem überhaupt onze vrijheid terug kunnen claimen.

Juist in een tijd waar we in een toenemend totalitarisme onze vrijheden dreigen te verliezen, waarbij de overheid bevoegdheden steeds vaker bij buitenlandse organisaties zoals de Europese Commissie, het WEF en de WHO neerleggen, is het van belang om kritische vragen te stellen waar men hun absolute macht op baseert. Hoever gaat die macht eigenlijk?

Dat de overheid zijn machtspositie misbruikt om beleid door te drukken, daarover zijn alle drie de heren — die zich de afgelopen jaren elk op hun eigen manier hebben ingezet om op te komen voor grond- en mensenrechten — het wel over eens. “Het rechtssysteem is kapot” stelt Jeroen Pols. Toch komt er uit het debat geen helder antwoord op de vraag of we in de basis vrij zijn en op welke wijze we kunnen zorgen dat onze rechten en vrijheden worden gewaarborgd.

Heeft iemand het recht om een ander te dwingen iets te doen, laten of dulden, omdat het in een geschreven wet staat dat dit wel mag? Of zijn er hogere, onvervreemdbare rechten en hebben we zelfbeschikkingsrecht? En als we geen volledig zelfbeschikkingsrecht hebben, zijn we dan niet simpelweg een slaaf? Kan iemand tot slaaf worden gemaakt omdat het in een wet is vastgelegd?

Jeroen Pols en Hanno Wisse, beide werkzaam voor Viruswaarheid, willen mensen waarschuwen dat men in de problemen kan komen als men op basis van de informatie in het boek hun vrijheid en soevereiniteit gaat claimen. Degene die het opneemt tegen de tirannie van de staat moet er vaak een hoge prijs voor betalen. Ook daar zijn ze het alle drie over eens. Maar wat is de prijs die we moeten betalen als we onze vrijheid niet claimen? Is die prijs uiteindelijk niet hoger?

De hamvraag blijft of we die vrijheid en zelfbeschikkingsrecht wel of niet hebben. Want betekent het dat als onze rechten en vrijheid worden geschonden door welke vorm van dwang of misleiding dan ook, dat we die rechten en vrijheden in beginsel niet hebben? Wat als de staat gaat beslissen over wie wel of niet mag leven? Stelt zij zichzelf dan niet tussen de mens en God? Was het recht er niet voordat de staat überhaupt bestond? Mijns inziens kan de staat wetten maken, maar niet het recht. Dan is de vraag hoe recht zich verhoudt tot wet essentieel.

Deze vragen zijn belangrijker dan ooit, want het is al eerder in de geschiedenis gebeurd dat vastgestelde wetten ervoor zorgden dat een bepaalde bevolkingsgroep niet langer aanspraak kon maken op de bescherming van de grondwet. Tegelijkertijd zien we dat de overheid steeds meer richting dwang, dreiging en misleiding neigt om gewenst gedrag af te dwingen. Het debat bij Blckbx had in mijn ogen daarom meer moeten gaan over de vraag hoe we het recht kunnen herstellen in een wereld waarin onrecht hoogtij viert. Is dat niet ons gemeenschappelijke doel?

Het basisprincipe dat Michael van Leeuwen in zijn boek naar voren brengt dat elk mens van nature vrij wordt geboren is onderdeel van een bredere, internationale beweging, zoals de Common LawNatural Law en Tribal Law beweging, vaak geleid door juristen en rechtsgeleerden. Deze bewegingen zijn ontstaan in een tijd van toenemende repressie en rechtsongelijkheid, waarbij de top van de samenleving blijkbaar boven de wet staat en de grondwet en mensenrechten in allerlei ‘democratische’ landen niet meer heilig zijn.

Dit alles vraagt om een brede maatschappelijke discussie. Misschien meer vanuit een rechtsfilosofisch standpunt dan vanuit de weerbarstige praktijk, die de zittende macht beschermt en slechts illustreert dat de huidige toepassing van het recht in zaken van burger versus de staat per definitie onrechtvaardig is.

“U hebt rechten die voorafgaan aan alle aardse regeringen; rechten die niet kunnen worden ingetrokken of beperkt door menselijke wetten; rechten afkomstig van de Grote Wetgever van het Universum.”

JOHN ADAMS, TWEEDE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN

Het rechtssysteem is een doolhof en wellicht met opzet zo complex gemaakt. Het verschil tussen recht en onrecht is echter simpel. Misschien dat ik daarom geloof dat de oplossing om tot vrijheid te komen ook simpel kan zijn. Hoe weet ik niet, maar het vraagt een frisse blik en open mind. Hier is naar mijn mening het laatste nog niet over gezegd. Ik kijk daarom uit naar een vervolgdebat, met rechtsgeleerden die de uitgang van het doolhof zien.

Debat in De Andere Krant van Hanno Wisse en Michael van Leeuwen

Interview Karen Hamaker en Michael van Leeuwen bij Lumens

Debat bij Blckbx.tv

Ella Ster | Bron: ellaster.nl

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 1.400 times, 1 visits today)