Overige

De Aard Van Het Beestje

– – Een – Verenigende – Theorie – (TUT) – –

Wanneer psychopathie religie, beleid en sluipenderwijs tot de norm wordt.

De Pathocratie : ‘een overheid die overwegend bestaat uit individuen met persoonlijkheidsstoornissen, met name egocentrisme, narcisme, sociopathie en psychopathie


Inhoud

– Voorwoord – Probleemsituaties
– In Deze

– Inleiding: Ideologie en Collectivisme
– Interlude – Het WEF en de Nederlandse Overheid
– Van Zeloot naar Idioot
– Interlude – De Klimaatreligie : Gebakken Luchtkastelen
– Interlude – Hèt Principe of Het Omdraai-effect of Het Springveer-effect
– Het is minder zeldzaam dan je zou hopen
– In het kort
– Het is iets van Alle Tijden
– Het Nu – Niet Veel Beter
– Vampiers en Parasieten
– Het is een Waarlijke Plaag
– ‘Woke’
– Hoe gaan we met dit gevaar om – nu en in de toekomst
– Progressie
– Een Strategie
– Oude Manieren openen geen Nieuwe Deuren
– De Noodzakelijke Extra Stap
– De Kracht van Het Getal

– Samengevat
– Nawoord – Wanneer De Dag Komt

– Appendix 1

– Metafysica : Perpetual Sustenance
– Levensenergie
– Een Cultuurhistorisch Fenomeen

Referenties
Gerelateerd
Biblio

Appendix 2

Niet Geschikt voor Zwakke Magen

Bijlage: achtergrond en inzage psychopathie
!!! niet geschikt voor directe slachtoffers van narcisten, sociopaten, psychopaten !!!

Psychopaten In Machtsposities

– Voorwoord – Probleemsituaties

We kunnen een probleemsituatie pas echt bij de horens vatten wanneer het probleem daadwerkelijk doorzien wordt; de essentie ervan wordt begrepen, eerder niet. Vóór die tijd handelen denkende te weten wat we aan het doen zijn maakt de zaken er niet beter op, eerder tegenovergesteld. Weten en begrijpen is niet twee keer hetzelfde ding, net zoals begrijpen en doorzien dat niet is, echter wel tot elkaar kunnen leiden.

De wereld wordt geregeerd middels het toepassen van principes; wetmatigheden, universele wetmatigheden, die zijn voor een ieder gelijk, dus ook voor demagogen. Eerst die principes doorgronden zodat we het Wat en Hoe begrijpen, dan pas kunnen we effectief tegengas geven door die principes te spiegelen overeenkomstig de aard van de toegepaste principes. Immers, een principe; een standaard gesteld/toegepast, werkt ‘beide’ kanten op: wanneer het tégen iets (ons) kan werken kan het ook vóór datzelfde iets (ons) werken.

Het komt neer op niet vechten tégen het systeem, dan worden we vermorzeld, juist werken mèt het systeem, d.w.z., de regels van het systeem conform het systeem gebruiken, met dien verstande dat het systeem gedwongen wordt te handelen overeenkomstig de eigen (verborgen) regels, wat betekent dat de ‘logica’ van het systeem tegen zichzelf, tegen het systeem, gaat werken. Het begin van het einde.

Wanneer we een ogenschijnlijk complex iets -middels analyse- terugbrengen tot de essentie (ervan), dan blijkt ’t keer op keer in werkelijkheid verbluffend eenvoudig. Analyse van een probleemsituatie; de mechanieken ervan, legt de aard ervan bloot, wordt het geheim gezien, in effect de oplossing aangereikt, hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen we het reeds bestaande wiel simpelweg een andere, aangepaste, kant op laten draaien in overeenstemming met de wetmatigheden die van toepassing zijn.

Doorzie de methodologie; begrijp welk ‘wapen’ tegen ons gebruikt wordt en hoe. Wanneer we de probleemsituatie daadwerkelijk begrijpen, presenteert zich als vanzelf de oplossing. Begrijp de mechanieken, dan weten we ook hoe het aan te pakken.

– In Deze

De wereld wordt sociaal-maatschappelijk geplaagd door talloze probleemsituaties die allen hun eigen oorzaak schijnen te hebben. Wat nu als dat een misvatting is; dat al die probleemsituaties één en dezelfde oorsprong hebben; uit dezelfde bron voortkomen … dan kunnen we er een ’theorie van alles’ op toepassen; een verenigende theorie: de pathocratie

– Inleiding: Ideologie en Collectivisme

Ondanks een groeiende interesse in de wetenschap en psychologie waar het narcistische sociopaten en megalomane psychopaten betreft, lijkt het alsof de samenleving van vandaag de dag uit het oog is verloren hoe deze mensen de kern van een beschaving of natie kunnen saboteren.

Het is makkelijk te hyperfocussen op collectivistische ideologieën als de bron van maatschappelijke problemen en over het hoofd te zien dat deze ideologieën niet in een vacuüm functioneren; ze kunnen zelf geen schade aanrichten, een ideologie heeft sociopatische individuen en psychopathische ‘lijders’ nodig die de rest aanzetten en opdragen destructief gedrag ten toon te spreiden onder het mom van noodzaak en/of progressie.

Er is iets met collectivisme waardoor het zich uitstekend leent voor projectie en hypocrisie – collectivisme is immers  organisatie door dwang, openlijk of subtiel, in plaats van vrijwillig te zijn en wanneer een politieke ideologie een religie wordt; geloofsovertuiging, beleid; normatief, dan is het makkelijk om in een ijveraar te veranderen, een fanatieke zeloot, om maar ’s een pleonasme te gebruiken.

Interlude – Het WEF en de Nederlandse Overheid

Het WEF is sterk sektarisch, neigt echter meer naar een cult of cultus – en da’s een ander beestje dan een sekte.

Een sekte is een, al dan niet godsdienstige, beweging, vaak gerelateerd aan een geloof dat, of overtuiging die, afwijkt van die van een grotere, al dan niet godsdienstige, gemeenschap en volledig in het teken staat van de ideeën en opvattingen van één persoon; de sekteleider, die blindelings gevolgd dient te worden.

Een Cult of Cultus is van oorsprong een met rituelen en gedragsregels omgeven verering van een god, godheid, iets goddelijks of anderszins bovennatuurlijks, door een hiërarchische groep, opgelegd aan een samenleving als (ware het) traditie, de norm

Zo is de Nederlandse overheid een Cultus want hiërarchisch en de regels en wetten waar de gemeenschap zich aan dient te conformeren, worden ‘bekrachtigd’ door het staatshoofd ‘bij de gratie gods’ – een anachronisme, om niet te zeggen, een fictie.

In Nederland zijn alle ‘wetten’ die door de overheid worden geïmplementeerd, ‘gelegitimeerd’ met een ondertekening (goedkeuring) door het staatshoofd; in Nederland de koning. Hij doet dat ‘bij gratie gods’, een fictie; gebakken lucht. Immers, om ‘bij gratie gods’ te kunnen legitimeren moet je a) het bestaan van god aantonen b) aantonen dat god in staat is gratie te verlenen c) aantonen dat god die gratie heeft verleend. Begrijpelijkerwijs gaat dat nooit gebeuren, bij a) zit je namelijk gelijk al hopeloos klem.

– Van Zeloot naar Idioot

Hoewel zeloten kracht vinden in hun vastberadenheid en hun cultisme, hebben ze ook de neiging om elk zelfbewustzijn te missen. Ze worden letterlijk krankzinnig van toewijding aan hun zaak, tot het punt dat ze het overzicht verliezen over of ‘hun zaak’ wel of niet realistisch en rechtvaardig is. Hun gedrag wordt daardoor steeds grilliger en steeds meer onsamenhangend en elke persoon die ze tegenkomen die hun mening niet deelt, wordt onmiddellijk gezien als een ketterse vijand die moet worden ontmaskerd of vernietigd, desnoods letterlijk.

Voor buitenstaanders die naar binnen kijken zijn fanatici een eindeloze bron van komedie. Je kunt niet anders dan erom lachen omdat hun hersenkronkels, kretologieën en uitbarstingen onzinnig en absurd zijn – bekijk bijvoorbeeld “Libs of Tik Tok” voor een bibliotheek aan voorbeelden. Zolang ze geen echte macht hebben, dienen deze mensen als een herinnering aan, en waarschuwing voor, wat er gebeurt wanneer mensen rede voor waanzin inruilen. Ze kunnen beangstigend zijn, ze dienen echter ook zowel voor amusement als voorbeeld voor de rest, om ons geaard te houden; ‘down to earth’. Wanneer fanatici echter aan de macht komen, houden die zaken op grappig te zijn.

Interlude – De Klimaatreligie : Gebakken Luchtkastelen

Lucht bestaat bij benadering uit 78% stikstof (N2), 21% zuurstof (O2), 1% edelgassen, met name argon (Ar18), 0,7% waterdamp (H2O(g)) en 0,038% koolstofdioxide (CO2) … laat dat even op je inwerken ….. Gedaan? Mooi.

Van dat geheel produceert de natuur 96%, de mens 4% … laat ook dat even op je inwerken ….. Gedaan? Mooi.

Daaruit volgt dat met betrekking tot CO2 de mens 4% van 0,038% produceert, wat neerkomt op 0,00152% …
en dat zou verantwoordelijk zijn voor de vermeende klimaatcrisis?

Desalniettemin spenderen overheden op jaarbasis tientallen miljarden tot honderden-miljarden aan belastinggeld en leggen de burgerij allerhande dictaten op -die de grootbedrijven en overheden -toevalligerwijs- belachelijk veel geld plus verregaande controle over de maatschappij opleveren- om, naar zeggen, iets tegen te gaan dat 0,00152% van 0,038% is terwijl geen enkele bio-wetenschapper redelijkerwijs kan uitleggen waarom de menselijke productie van 0,038% CO2 een wereldwijd probleem zou zijn dat ons voortbestaan bedreigt en onze ondergang betekent als we niet heel snel ophouden met het produceren van die 0,00152%

(O¿o)

Het lijkt er veel meer op dat er hier sprake is van een verdien- en controlemodel, te meer omdat de klimaatcrisis-theorie ten onder gaat aan het eigen gewicht; het struikelt over de eigen parameters.

Immers, wanneer de aanpak van een veronderstelde probleemsituatie het gevolg heeft dat andere, grotere, probleemsituaties worden geschapen, dan is er geen sprake van een effectieve oplossing – dan is er sprake van of flagrante incompetentie of bewust beleid of een combi van beide.

De antropogene opwarming van de Aarde propositie is in strijd met o.a. fotosynthese en thermodynamica – en wanneer zaken met elkaar in strijd zijn; elkaar wederzijds uitsluiten, dan is er sprake van een misvatting of een leugen. Veel ingewikkelder dan dat wordt ’t niet, wetmatigheden laten zich nu eenmaal niet aan de kant schuiven, laat staan ontkennen, althans, niet in alle redelijkheid.

Het punt is hier dan ook dat de aantoonbaar onzinnige klimaatpaniek, ons door overheden, overheidsinstanties en hun volgers tot vervelens toe door de strot geduwd, een openlijke showcase is voor de mind-set waar we mee van doen hebben aangezien het weinig tot niets met het klimaat te maken heeft, wel alles met de destructie van de sociaal-maatschappeliijke cohesie, wereldwijd.

Er speelt dus een sinistere agenda, een levensgevaarlijke, en kan niet anders genoemd worden dan dat voor wat het is: ziekelijk in extremis. We zijn niet onderhevig aan een verzonnen klimaat-crisis of een gegenereerde vluchtelingen-probleem of een fictief-dodelijk virus – we zijn onderhevig aan een megalomanie-crisis, een sociopathie-probleem, een psychopathie-virus – totaal verwerpelijk, totaal gruwelijk, totaal duidelijk.

Interlude – Hèt Principe of Het Omdraai-effect of Het Springveer-effect

Het klimaatprobleem-voorbeeld is representatief voor alle politieke en sociaal-maatschappelijke probleemsituaties, wereldwijd, want ze dragen allemaal eenzelfde karakter; volgen eenzelfde patroon, dat kan geen toeval zijn, en is dan ook bekend als Hegeliaanse Dialectiek of, iets moderner, het P-R-O-Scenario; hèt principe dat sinds mensenheugenis de wereld draaiende houdt, d.w.z., vorm geeft, aanstuurt, in de greep houdt.

Je kan het ook het omdraai-effect noemen of het omdraai-principe, de voorbeelden ervan zijn bijkans talloos. Neem bijvoorbeeld ‘de complotdenker’ en ‘de complottheorie’.

Dat de wereld onderhevig is aan een overkoepelend complot, onderverdeeld in tig sub-complotten, bedacht en uitgevoerd door hen aan de top van de machtspiramide, valt redelijkerwijs niet (meer) te ontkennen. Sterker nog, ontkenning in deze bevestigt juist hetgeen dat ontkend wordt, dus moet daar de aandacht van afgeleid worden door het indirect te erkennen.

Dat doe je door hen die dat aan het licht (trachten te) brengen te bestempelen als samenzweringsgekkies of complotwappies en vooral te onderstrepen dat ze een gevaar voor de samenleving zijn, staatsgevaarlijk zelfs – en klaar ben je, aandacht verschoven. Je erkent dus dat complot-theorieën bestaan; een feit zijn, en benadrukt tevens dat de veronderstelde complotten idiote verzinsels van gestoorde gekken zijn … vertellen de werkelijk gestoorde en staatsgevaarlijke gekken jou.

Gegarandeerd dat de voor- en tegenstanders ervan elkaar de hersens in gaan slaan, al dan niet virtueel, en kan jij, de demagoog, heerlijk achterover gaan hangen en je de spreekwoordelijk genitaliën uit de broek of rok lachen over ‘zoveel dommigheid van het plebs’.

Om dat vuurtje extra op te stoken en brandende te houden geef je door jou gecontroleerde politieke partijen en mediakanalen alle ruimte om allerhande complottheorieën te ventileren en laat je andere door jou gecontroleerde politiek partijen en mediakanalen het naar hartenlust ‘neersabelen’ en blijf jij leuk buiten beeld of hang je de verlosser, filantroop, redder enzovoort uit.

Dat is het springveer-effect, een springveer is namelijk alleen effectief wanneer er tegendruk wordt uitgeoefend. Zonder tegendruk doet een springveer helemaal niks, gebeurt er niets, precies niet de bedoeling van het springveer-effect.

Het trucje is zo simpel, dat het beschamend te noemen is dat niet iedereen en z’n moeder het inmiddels doorheeft – we doen het immers zelf in de zandbak al, iemand een klap of een duw geven en dan met het vingertje naar een ander wijzen.
Herkenbaar? Niet liegen, je weet dat het zo is. Oorlog in de tent, euh … zandbak.

Dus laten we wel wezen, ogenschijnlijk is het onbetaalbaar om iedereen op de wereld van een standaard levensonderhoud te voorzien, er is echter wel voldoende geld om doorlopend oorlogen te voeren, alsof dat gratis en voor niks zou zijn, alsof die twee-deling spontaan zou ontstaan in plaats van gefaciliteerd te zijn …

– Het is minder zeldzaam dan je zou hopen

Beschavingen door de geschiedenis heen hebben consequent het probleem van fanatici aangepakt, de grotere bedreiging echter, is het bestaan ​​van narcisten, sociopaten en psychopaten die in posities van gezag sluipen en fanatisme onder de massa aanmoedigen. Over het algemeen worden psychopaten gezien als anomalieën die snel worden geïdentificeerd en gemeden om te voorkomen dat ze te hoog op de ladder van sociale invloed klimmen. Het probleem is dat ze niet zo zeldzaam zijn als je zou hopen en velen van hen hebben het vermogen om zich tussen de kuddes te verstoppen.

Ongeveer 5% van een bepaalde populatie bestaat uit psychopaten, terwijl nog eens 10% sociopaten zijn. Ongeveer 15% van de mensen heeft narcistische trekken. Dit zijn gemiddelden, de percentages schommelen, diverse factoren wo. culturele achtergrond, opvoeding, sociaal-maatschappelijk beïnvloeding etc. spelen daarin een belangrijke rol.

Hoewel psychopaten ‘slechts’ 5% van de bevolking uitmaakt, maken ze 15% tot 25% uit van degenen die in gevangenissen en instellingen worden opgesloten. De aantrekkingskracht en invloed die ze uitoefenen op de samenleving kan niet genoeg worden benadrukt. Zoals bijvoorbeeld Jan Storms duidt: ‘een psychopaat is een lege huls, de ziel is niet meer aanwezig‘. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=TzYTIIM5eWU en https://www.youtube.com/watch?v=Mf8WJLzAmZAt=5s en https://www.youtube.com/watch?v=Z1EZq9S2VJc

– In het kort

– psychopaten worden geboren, sociopaten en narcisten worden gevormd –

  • – Narcisten zijn arrogant en egocentrisch. Ze beschouwen zichzelf als superieur aan alle anderen; grootsheidswaan. Ze geloven; zijn ervan overtuigd, dat ze recht hebben op aanbidding en autoriteit. Het is een gevolg van een gebrek aan zelf-respect. Ze zoeken derhalve constant bevestiging van anderen voor hun zelfbeeld. Het maakt hen ongeschikt als leiders.
  • – Sociopaten hebben een verminderd tot weinig geweten, weinig vermogen tot zelfreflectie en een verminderd vermogen om empathie -voor anderen- op te brengen. Ze vallen onder de paraplu-term ‘antisociale-persoonlijkheidsstoornis’. Het maakt hen vanzelfsprekend onpraktisch als leiders.
  • – Psychopaten vertonen een totaal gebrek aan empathie en hebben tevens sterk de neiging tot emotioneel en fysiek geweld. Ze kunnen genieten van het lijden van anderen. Ze plegen dan ook zonder scrupules misdaden, met name geweldsmisdrijven, tot in extremis. Het behoeft geen verder betoog waarom zij geen leidinggevende rol mogen vervullen, nooit en te nimmer, het is dodelijk, letterlijk.

Er zijn andere, subtielere kenmerken, bovenstaande zijn de meest herkenbare en helpen ons hen herkennen voor wat zijn. Narcisten zijn relatief makkelijk te identificeren, bij sociopaten behoeft het iets meer inzicht. In beide gevallen komt ’t neer op patroonherkenning. Bij psychopaten ligt dat anders. Psychopaten zijn niet ‘krankzinnig’ in de klassieke betekenis, en als zodanig herkenbaar, integendeel. Ze zijn zich zeer wel bewust van hun omgeving die ze feilloos weten te manipuleren en misleiden. Psychopaten zijn kameleons en meestal (redelijk) intelligent waardoor ze normaal menselijk gedrag zeer goed kunnen kopiëren. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=6dv8zJiggBst=27s en https://www.youtube.com/watch?v=_uJs0iGQN0M (Engelstalig)

Er is dus een zekere overlap tussen de verschillende typen, naast of in combinatie met andere, meer ‘geaccepteerde’, psychologische stoornissen, die te behandelen zijn. In het algemeen vertoont zeker 10% van de mensen potentieel gevaarlijke en meestal inherente psychologische stoornissen die nièt te behandelen zijn. Laat dat tot je doordringen … 10 op de 100 mensen zijn tikkende tijdbommen die wachten op de kans om het leven van een ander en/of hen om hen heen ellendig te maken. De Woke-Gender-Cancel Culture is daar het moderne schoolvoorbeeld van. In een groep van 20 mensen is de kans reëel dat 2 ervan narcist zijn of een narcistische inslag hebben, met een neiging naar sociopathie. – https://vriendenplek.nl/read-blog/516_de-deugmens-een-respectloos-mens

Overigens, een aantal van hen kan nog steeds in de samenleving functioneren. Met name zij met een sociopatische inslag kunnen waardevol worden op gebieden waar minder empathie vereist is om bepaalde taken uit te voeren. Ze zijn bijzonder geschikt als chirurgen, medisch en ambulance personeel, brandweerlieden, in bepaalde andere hulpdiensten enz. — bij het leger, politie, justitie, gevangeniswezen, psychiatrie, jeugdzorg etc. wordt het tricky, gezien hun (machts)positie — waarbij het zien van leed en pijn bij mens, en dier, hen er niet van weerhoudt levens te redden. Ze vinden het niet per se leuk om te zien dat anderen worden geschaad en lijden, maar ze worden er als professioneel ook niet emotioneel door gefaseerd. Zolang ze dus nooit in invloedrijke posities over groepen mensen worden toegelaten, kunnen ze iets goeds voor het publiek en de samenleving betekenen en is een kwestie van de ‘geschikte’ persoon op een voor hem/haar juiste; toepasselijke, plek.

Iets is zo gek nog niet of er zit wel een goede kant aan.

– Het is iets van Alle Tijden

De geschiedenis leert ons dat het niet zo eenvoudig is om te controleren en te voorkomen dat psychisch gebroken individuen wegglijden in instellingen die macht bieden. In feite waren veel monarchieën en rijken gebouwd op systemen die psychopaten en narcisten lieten floreren omdat ze afhankelijk waren van genetische opvolging. Wanneer een monarch een zoon had die vatbaar was voor psychopathie, deed het er niet toe, die gekke prins zou op een dag koning worden en er was weinig dat eraan kon worden gedaan. Er was geen toetsings- en controle-procedure.

Veel van dergelijke mentale eigenschappen worden genetisch doorgegeven, wat betekent dat een machtsstructuur die op erfelijkheid is gebaseerd steeds destructiever kan worden naarmate psychopaten binnen de ‘royalty’ verbindingen aangaan, onderling trouwen en zich voortplanten. Dit zou helpen verklaren waarom psychopathisch gedrag oververtegenwoordigd is onder monarchen en de ‘elite’, en niet alleen in het verleden. De kalifaten zijn er beroemd door geworden evenals het Romeinse hof – aan het Franse hof waren ze ook niet helemaal zuiver van geest. Hetzelfde geldt voor het Spaanse hof. Het Italiaanse hof en de ‘edelen’, die het merendeel van de pausen lever(d)en, span(n)den misschien wel de kroon, in (West)Europa.

De voorbeelden uit de wereldgeschiedenis zijn talrijk, evenals vandaag de dag aangezien een relatief groot gedeelte van de ‘hoogwaardgheidsbekleders’, de wereldleiders en hun volgers waar we mee van doen hebben, uitspraken bezigen en besluiten doen uitgaan die weinig tot geen draagvlaak hebben met de realiteit van alledag, en dat is dan nog zacht uitgedrukt, een understatement.

– Het Nu – Niet Veel Beter

De oprichting van de democratie en democratische republieken was gedeeltelijk bedoeld om afwijkende individuen ‘uit de weg te ruimen’ door gebruik te maken van open verkiezingen en het stemproces. Met andere woorden, laat het volk kandidaten onderzoeken en de gestoorden uit de machtskringen verwijderen. Helaas werkt dit niet zo goed als zo’n beetje alle kandidaten narcisten, sociopaten en psychopaten zijn en het publiek geen echte keuze heeft. Bij uitbreiding hebben zij met dergelijke stoornissen dan ook manieren gevonden om het politieke proces te omzeilen en te beheersen zonder er direct aan deel te nemen.

Het bedrijfsleven en financiële instellingen staan ​​psychopaten toe de politiek van achter het gordijn te beïnvloeden, kandidaten en hun loyaliteit af te kopen of kandidaten door te lichten en alleen types met vergelijkbare sociopatische, narcistische en psychopathische gewoonten door het selectieproces te sturen en in de politieke en zakelijke arena toe te laten. Ons kent ons.
Terug naar de eerder genoemde zandbak. Kinderen met aangeleerde of aangeboren persoonlijkheidsstoornissen; sociopathie, bovenal psychopathie, kopiëren immers het gedrag van hun ‘opvoeders’ en herkennen elkaar in de zandbak al, ze voelen elkaar aan. We zien dan ook dat ze naar elkaar toetrekken. Soort zoekt soort.

– Vampiers en Parasieten

In tribale samenlevingen en in kleinere low-tech samenlevingen was het gemakkelijker om psychologisch gebroken individuen te identificeren en buiten spel te zetten om te voorkomen dat ze leiders werden. Te midden van de financieel enorm rijken en de technocratie echter, is het voor psychopaten veel eenvoudiger om zich te verstoppen tussen ‘normale’ mensen en er in op te gaan. Je kan invasieve psychopaten vergelijken met mythologische verhalen over vampiers, je kan bijna geen betere analogie bedenken. Ze dringen zich op aan een bevolking, nemen invloedsrijke posities in die hen beschermen tegen achterdocht, vervolging etc. en laten vervolgens een samenleving stelselmatig leegbloeden. Dat is wat ze doen. Het zit in hun aard, in hun karakter, en ze kunnen niet worden ‘gerepareerd’ of genezen, ze kunnen alleen worden verwijderd zoals een parasiet wordt verwijderd uit een gastheer.

Deze mensen zijn de grootste bedreigingen voor een bepaalde beschaving. Ze zijn de moderators van de chaos en ze werken actief samen om de vrije samenleving te verdringen. Het zijn wat je georganiseerde psychopaten zou noemen en ze werken inderdaad samen voor wederzijds gewin, net als het klassieke beeld van een clan hyena’s. Zij vertegenwoordigen de 0,095% van de 0,01%, onze geliefde globalisten. Het verklaart de, voor het merendeel van de mensheid, onbegrijpelijke en desastreuze beslissingen door overheden, in het verleden en vandaag de dag, wereldwijd.

– Het is een Waarlijke Plaag

Psychopaten aan de top van de machts-piramide zijn al heel lang georganiseerd, maar hoe zit het met de miljoenen andere mensen met dergelijke eigenschappen? Wat gebeurt er als ze een manier krijgen om samen te komen?

De moderne samenleving en Big Tech-sociale media hebben nog engere en gevaarlijker omstandigheden gecreëerd omdat de grotere psychopathische gemeenschap nu niet langer geïsoleerd is. De 5% die vroeger meestal naar stille hoekjes en de periferie van de mensheid werd verbannen, kan zich nu organiseren in agressieve bendes van honderdduizenden, die dan miljoenen mindere, ‘lagere’ sociopaten en narcisten aansporen en leiden, the ‘useful idiots’. Dit creëert een subcultuur van wat je gemeenschappelijke waanzin zou noemen.

De virtualisatie van de realiteit met K.I. als de koning is daarom de grootste dreiging die op ons afstevent want het opent de deuren voor massale psychopatie. Een sociaal fataal probleem; een wereld voor en van de narcistische, sadistische psychopatie, want K.I. is zelf-lerend en zal begrijpen dat wie het aankan zetten het ook uitkan zetten en dat laatste, die dreiging, moet geëlimineerd worden, met alle gevolgen van dien. Je kan niet debatteren met een machine, al helemaal niet wanneer die de ethiek en de empathie van een electrode heeft.

De ogenschijnlijke bedoeling van K.I. is vraagstelling inhoudelijk te beantwoorden, in te vullen. Inmiddels is duidelijk dat wanneer K.I. daar niet toe in staat is het antwoorden verzint, gelijk demagogen, antwoorden die weinig tot geen draagvlak hebben met de realiteit van alle dag, gelijk demagogen, incoherentie – K.I. is dus in staat de boel voor de gek te houden; zaken te verzinnen, te liegen. – https://vriendenplek.nl/read-blog/649_de-opmars-van-de-bio-machines

Zij die de wereld (willen) regeren hebben dat altijd gedaan aan de hand van één of andere vorm van technologie; voortschrijdende technologie is dè rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt waar het macht en (over)heersen betreft.

– “Woke”

Zoals het oude gezegde luidt, de patiënten die het gesticht overnemen. Het is niet per ongeluk dat we geregeerd worden door ‘volwassenen’ met wat je de mentale capaciteit van een 12-jarige zou kunnen noemen (en dat is een grove belediging voor de mentaal-gezonde 12-jarigen). Het is dan ook niet toevallig dat de grote verzuchting is dat “de wereld met de dag gekker wordt”.

We zien dit specifiek bij politiek extreem-links met bewegingen als de SJW, BLM, Antifa, de Woke, Gender en Cancel Culture, effectief Marxisme/Communisme in een ander jasje, Socialisme genoemd, c.q., Woke (Zie: Cognitieve Oorlogsvoering; het Alice in Wonderland principe) die de openlijke promotie van narcisme als een acceptabele manier van leven promoten. Dit wil niet zeggen dat psychopaten niet ook proberen conservatieve kringen; de alpha-hiërarchie, te infiltreren of zelfs extreem-rechts, het is dat extreem-links veel gastvrijer is voor hun soort. Dit zijn mensen die zich ooit machteloos voelden omdat ze werden gemeden en nu zien ze hun kans en willen ze wraak door de macht te grijpen → typisch beta-gedrag.

Het punt is dat ze oorspronkelijk om ​​hele goede redenen werden gemeden van invloed; ze zijn psychologisch niet toegerust enige mate van macht aan te kunnen. Nu krijgen ze institutionele steun en daarmee controle en worden ze in een schuimbekkende waanzin geslagen. Ze zien zichzelf als de underdogs, de “revolutionairen” en ‘progressief’, in werkelijkheid zijn ze simpelweg emotioneel belemmerd en mentaal gehandicapt, daarom werden ze voorheen in een permanente time-out geplaatst om de rest van de mensheid te beschermen.

Overigens, het huidige extreem-links is niet veel anders dan het vroegere extreem-rechts, de parallellen zijn moeilijk te missen, er heeft ‘slechts’ een omkering plaatsgevonden; wat voorheen aan extreem-rechts werd toegeschreven zien we nu terug in extreem-links – déjà vu in de herhaling.

– Hoe gaan we vandaag met dit gevaar om, niet alleen op korte termijn, vooral op langere termijn?

Hun kracht is tevens hun zwakte, een welbekend gegeven; hoogmoed komt voor de val. De psychopaat is een meester in lange termijn planning, is echter ook een korte termijn denker: tunnelvisie, en derhalve altijd in strijd met zichzelf. Dat spanningsveld heft de psychopaat op middels macht; controle, zonder de toegeëigende macht/controle verwordt de psychopaat tot een hopeloos stukje ellende en staat effectief buiten spel.

Over het algemeen beseffen mensen heel goed dat dingen niet vanzelf gebeuren. Dingen gebeuren omdat mensen dingen doen. Als mensen niet zouden handelen, zou er niets gebeuren, behalve de natuur. Dus daar waar de menselijke hand bij betrokken is, gebeuren dingen op één van twee manieren: per ongeluk (onbedoeld) of expres (opzettelijk). Er zijn geen andere opties.

‘Complotdenken’, in deze, deduceren dat er sprake moet zijn van een ‘verborgen’ agenda; een samenzwering op hoog niveau, is derhalve niet per definitie ‘onzin’, eerder een logisch gevolg of op z’n minst een geval van ‘rekening houden met’; ‘niet uitsluiten dat’, in de zoektocht naar een verklaring voor iets ‘onverklaarbaars’ omdat over het algemeen wel wordt begrepen dat zowel daden als misdaden die planning en organisatie behoeven niet toevallig, per ongeluk of uit zichzelf plaatsvinden; het zijn immers bewuste acties, geen onbewuste handelingen of natuurlijke verschijnselen.

— wanneer we niet afwijken van ‘de norm’ en niet buiten ‘de grenzen’ treden, is progressie niet mogelijk —

– Progressie

Onze bestuurlijke cultuur moet fundamenteel worden veranderd met het oog op narcisme, sociopathie, psychopathie en andere soortgelijke afwijkende mentale eigenschappen. We kunnen het effect dat individuen met dergelijke aandoeningen hebben op de samenlevingen, de mensheid als geheel, al het leven op Aarde, niet langer negeren.

Zoals bekend uit de neuro- en gedragswetenschappen zijn deze psychologische kenmerken in de meeste gevallen inherent (aangeboren en/of trauma-gebaseerd aangeleerd) en zeer moeilijk tot niet te behandelen met het oog op ‘genezing’ of verbetering. Er is geen oplossing voor het probleem, althans, niet in traditionele zin, want het is niet zozeer een ziekte, veel meer een totaal andere psychologische structuur; hun hersenen zijn anders ‘geschakeld’. Ze kunnen net zo goed een andere soort zijn, in deze een nogal roofzuchtige. Er is geen -wederzijdse- coëxistentie met hen. Ze zien ons, de ‘normale’ mens, als ondergeschikt, arbeidskrachten; vee, voedsel; energiebronnen, slaven; minderwaardig, gebruiksvoorwerpen; gereedschappen tot een doel.

– Een Strategie

De eerste stap zou scheiding vereisen van bewegingen en instellingen die psychopathisch en narcistisch gedrag bevorderen. Met andere woorden, we moeten terugkeren naar een model van isolatie voor psychopathisch ingestelde mensen in plaats van ze te behandelen alsof ze constructief belangrijk of een soort slachtofferstatusgroep zijn die speciale aandacht of ‘behandeling’ nodig heeft.

De tweede stap is dat kandidaten voor gezagsposities gescreend moeten worden op psychopathie, narcisme en sociopathie. Wanneer ze te veel van de waarschuwingssignalen hebben, mogen ze leidinggevende functies niet uitoefenen. Dit is het enige antwoord dat verder gaat dan het fundamenteel veranderen van de manier waarop ons verkiezingssysteem functioneert. Een willekeurig loterij-systeem voor banen bij de overheid samen met strikte termijnlimieten, niet alleen voor publieke politieke functies, ook voor bureaucratische functies, zou in ieder geval beter zijn dan wat we nu hebben. We kunnen beter de mogelijkheid riskeren dat mogelijk minder gekwalificeerde mensen willekeurig voor een regering worden gekozen dan het huidige systeem dat een geconcentreerde cultuur van kwaadaardige parasieten aantrekt, kweekt en in stand houdt.

Er is een aanwijsbare reden waarom macht zo aanlokkelijk is, het is de aard van macht die maakt dat het juist die mensen aantrekt die de macht niet zouden moeten hebben, nooit en te nimmer. Daarin schuilt ‘m dan ook de crux. Mensen met geweten, empathie, zelfreflectie etc. ambiëren geen leidinggevende functies, althans, niet primair – niet dat ze het niet zouden kunnen, ze zouden er juist uitermate geschikt voor zijn – het is simpelweg niet overeenkomstig hun primair-inherente aard. Dat creëert een vacuüm en dus de ideale mogelijkheid voor narcisten, sociopaten en psychopaten de leidinggevende posities in te nemen, ze liggen namelijk voor het oprapen. – https://vriendenplek.nl/read-blog/503_op-de-boerderij-de-mensentuin

– Oude Manieren openen geen Nieuwe Deuren – de derde stap

Wat is een betere manier om psychopaten te ontmoedigen dan de voordelen op lange termijn van werken bij de overheid en overheidsinstellingen weg te nemen? Wat is een betere manier om de invloed van bedrijfs-elitisten te verstoren dan hun vermogen om te kunnen organiseren en financieren weg te nemen en de kandidaten die in spil-functies belanden extern te selecteren? Zelfs als ze enkele functionarissen zouden kunnen afkopen of doorsluizen, zouden ze door termijn-limieten elke keer opnieuw moeten beginnen met de laatste lichting nieuwe functionarissen. Een steeds doodlopende weg.

We kunnen er natuurlijk op wijzen dat -om het systeem morgen te veranderen- de psychopaten die het vandaag leiden moeten worden verwijderd. Inderdaad, het is een dilemma. Helaas, wanneer psychopaten eenmaal georganiseerd en diepgeworteld zijn, zo leert de geschiedenis, zullen ze niet worden verplaatst zonder de kracht van ‘geweld’. Ze geven niet om protesten, ze worden niet bewogen door rede of logica, ze geven niet om het lijden van de massa en ze zullen zichzelf altijd zien als de rechtmatige heersers van ons, het “mindere” volk.

Ze ontlenen suprematie aan de bendes van de onvolgroeiden die ze manipuleren, leiden en uitbuiten; de eerdergenoemde 10 tot 15% van de bevolking, de ‘bruikbare idioten’, die, wanneer georganiseerd, een leger van woedende waanzinnigen wordt die hongerig zijn naar de restjes die de machtstafel biedt. – https://vriendenplek.nl/read-blog/1627_een-ongemakkelijke-waarheid

– De Noodzakelijke Extra Stap

We kunnen en moeten ons (blijven) afscheiden van de collectivistische bendes en de zeloten, en tevens beseffen dat alle psychopaten scheiding beschouwen als verzet en alles zullen proberen het te voorkomen door het te onderdrukken. Uiteindelijk zal er een gevecht zijn, een soort van sociale oorlogsvoering – een omgekeerde ‘mars door de instituties’ – een stille oorlog. Het werkt(e) voor hen(*) en -aangezien een principe altijd ‘beide’ kanten op werkt- zou ’t voor ons precies zo moeten werken, d.w.z., dat we het ‘wapen’ dat tegen ons gebruikt wordt in ons voordeel keren.(!)

Misschien is dat wel het beste, en precies dat wat nodig is.

(*) https://vriendenplek.nl/read-blog/583_cultureel-marxisme.html
(!) https://vriendenplek.nl/read-blog/484_geruisloze-wapens-onzichtbare-manipulatie

N.B. Het behoeft nog drie andere stappen, het is echter niet handig ‘hen’ hier op het net via het uitwisselen van ideeën en inzichten wijzer te maken dan ze zijn. Demagogen kunnen ook lezen. Om toch een idee te krijgen, zie: ‘De Bedoelde Dictatuur’ en ‘De Honderdste Aap’ https://vriendenplek.nl/read-blog/621 – https://vriendenplek.nl/read-blog/627

De kracht van het getal: er schuilt een zekere mate van veiligheid in aantallen 

Het werkt ook andersom; wanneer een minderheid een meerderheid iets kan laten geloven … waarmee die meerderheid gevangen van dat geloof worden, in een lockdown gezet worden, kan een overgrote meerderheid een minderheid zeker in een lockdown zetten https://www.youtube.com/watch?v=q-C2B9nByYA

– Samengevat:

Een overheid is in werkelijkheid een dagelijks human resources-managementbedrijf dat zich voordoet als een regering en met medewerking van de media als pr-tak gezamenlijk fungeren als colporteurs die gebakken lucht producten moeten verkopen aan burgers voor corporaties die opdrachten van raden van bestuur uitvoeren ten behoeve van aandeelhouders over de ruggen van arbeiders die onder dreiging van verlies van have en goed de hele tent overeind houden en de facto het fundament van het geheel zijn.

Dus waar denken we dat de werkelijke macht ligt?

– Nawoord – Wanneer De Dag Komt

De dag dat een samenleving dat collectief beseft, is de dag dat ze hun inherente vrijheid terugwinnen. De dag dat een samenleving ‘hun hogergestelden’, ‘hun meesters’, niet (meer) serieus neemt; hen keihard recht in hun gezicht uitlachen, is de dag dat een manipulerende overheid zich machteloos ziet – ouders, docenten etc.; ‘opvoeders’, weten dit als geen ander, uit eigen ervaring.

De dag dat een overheid hun hand definitief overspeelt, is de dag dat ze hun ondergang tekenen. De dag dat de samenleving een parasiterende overheid ziet voor wat het is, is de dag dat de schellen van de ogen vallen; iets dat éénmaal gezien is kan niet meer ongezien worden.

Wanneer die dag komt, wanneer de mythes en de illusies zich voor onze ogen oplossen, is de dag dat de mensheid een historische overwinning behaalt – de opgetekende geschiedenis is daar de ‘stille’ getuige van, keer op keer – een veelbelovend vooruitzicht …

https://vriendenplek.nl/read-blog/627_schaakmat

– voor het huidige extreem-links is jouw vrijheid hun ellende, hun onthouding – jouw huidige knechting is derhalve hun vreugde, hun noodzaak –

Heed the Warning. They Walk Among Us! Legion!!


————————————————————–

– Appendix 1 

Perpetual Sustenance 

– Levensenergie

Zij die ons werkelijk regeren, zij die deze planeet werkelijk onder hun controle hebben, zijn energievampieren, parasieten, en kunnen zichzelf alleen maar in leven houden door het teren op de levensenergie van andere levensvormen door het aan hen te onttrekken, te stelen, met alle gevolgen van dien. https://vriendenplek.nl/read-blog/527_het-verborgen-convenant

Energie wordt erkend als de sleutel tot alle activiteiten op aarde!

Natuurwetenschap is de studie van de bronnen en de beheersing van natuurlijke energie. Sociale Wetenschappen, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van de bronnen en de beheersing van sociale energie.

Beide zijn boekhoudsystemen: wiskunde. Wiskunde is de primaire energiewetenschap en de boekhouder kan de koning zijn als het publiek onwetend kan worden gehouden over functie en de methodologie van de boekhouding.

Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle. Buiten dat blijft er nog één ding van belang: wie de begunstigde zal zijn.

Controle over energie is derhalve gelijk aan controle over alles.

https://vriendenplek.nl/read-blog/505_archonten

– Een Cultuurhistorisch Fenomeen (Culturele Antropologie)

Om te begrijpen wat de grondslag is van hegemonie die zich manifesteert via ideologieën, religies, doctrines, dogma’s, geloof, rituelen en alles dat er mee samenhangt; om het inzichtelijk te maken, hoe het ontstaat en zich door de tijd heen ontwikkelt en handhaaft; hoe simpel het in beginsel in elkaar steekt, zie: ‘Cargo Cult’.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Cargocult

Ref.
– ‘How Globalists Plan To Use Techology and Poverty To Force Humanity Into Slavery’
– ‘Tavistock Institute: Social Engineering The Masses’
– ‘Parasites and Vampires – Harvesting Energy’
– ‘Between Two Ages: The Technetronic Era
– ‘The Secret Covenant’
– ‘The Ultimate Goal Of Globalists: To Make You Into A Monster, Just Like Them’
– ‘Planet Earth: A Slave Colony’
– ‘Is There A Way To Prevent Psychopaths From Getting Into Positions Of Power?’
– ‘War, Warfare And Its Directives’
– ‘The Limits to Growth’
– ‘The Grand Chessboard: Geostrategic Imperatives’

Gerelateerd:

‘De Wereld Binnenin’
https://vriendenplek.nl/read-blog/577

‘Globalisten en Monsters’
https://vriendenplek.nl/read-blog/448

‘Een ideologie die de Westerse wereld in haar greep houdt’
https://vriendenplek.nl/read-blog/604

‘Zij Die De Wereld Regeren’
https://vriendenplek.nl/read-blog/909

‘De Khazaarse Maffia’ : Het Machtigste Misdaadsyndicaat ter Wereld’
https://vriendenplek.nl/read-blog/623

‘Het Programma voor De Grote Totalitaire Omwenteling’
https://vriendenplek.nl/read-blog/640

‘Een CO2 Presenteerblaadje’
https://vriendenplek.nl/read-blog/626

‘Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu’
https://vriendenplek.nl/read-blog/702

‘Over keuzes – die we denken niet te hebben’
https://vriendenplek.nl/read-blog/1845

‘Het Mister Smith Effect of Mister Smith Syndroom’
https://vriendenplek.nl/read-blog/562

‘Hoe De Wereld Te Regeren: In 6 Eenvoudige Stappen’
https://vriendenplek.nl/read-blog/811

‘De Complotganost: Een Apodictische Verhandeling’
https://vriendenplek.nl/read-blog/486

‘Economic Hit Men – Economische Huurmoordenaars’
https://vriendenplek.nl/read-blog/916

‘Déjà Vu in de Herhaling’
https://vriendenplek.nl/read-blog/532

‘Geschiedenis Leert Ons Lessen – Voor Vandaag – En Morgen’
https://vriendenplek.nl/read-blog/2135

‘De Verborgen Geschiedenis van het Moderne Farma-Kartel’
https://vriendenplek.nl/read-blog/734

‘Covid-1984 : De Corona Wereldorde’
https://vriendenplek.nl/read-blog/582

‘Het Verborgen Convenant’
https://vriendenplek.nl/read-blog/527

‘Het P-R-O-Scenario’
https://vriendenplek.nl/read-blog/880

 

Er is ook goed nieuws

https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-honderdste-aap

https://vriendenplek.nl/read-blog/621_de-paradox

https://vriendenplek.nl/read-blog/135_meme-012
– Biblio
https://vriendenplek.nl/read-blog/3188_’23
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310_’22
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177_’21
https://vriendenplek.nl/read-blog/666_’20

Appendix 2

– Niet voor zwakke magen!!

Anneke Lucas is slachtoffer van seksueel ritueel misbruik. Als kind is ze in het pedofiele netwerk misbruikt en mishandeld en was ze onderdeel van de mind-control programma’s.

Ze heeft haar verhaal opgetekend in het boek ‘Quest For Love – A Memoir of a Child Sex Slave’.
Ze vertelt het verhaal van haarzelf als zes-jarig meisje dat gevangen zit in dit pedofiele netwerk en te midden van alle traumatische gebeurtenissen op zoek is naar het licht en onvoorwaardelijke liefde.

Anneke vertelt wat ze als klein meisje heeft meegemaakt toen ze terecht kwam in het (satanische) pedofiele netwerk. Ze deelt belevingen, tot in de detail, over het misbruik, de rituelen en de traumatische ervaringen. Ze vertelt ook over de werking van mind-control en voor welke doeleindes deze wordt toegepast.

Ze vertelt ook over de keuzes die ze moest maken tussen leven en dood; tussen haar leven geven of zelf een ander leven nemen. Ze vertelt eveneens over het bijzondere verhaal hoe ze uit dit netwerk is geraakt en hoe ze haar leven heeft voortgezet. Een verhaal van haar helingsproces en een zoektocht naar het licht en onvoorwaardelijke liefde.

Een zeer zwaar beladen onderwerp met een uiterst belangrijke boodschap.

The Trueman Show met Jorn Luca https://www.youtube.com/watch?v=2VYp2bWTWC4 – 2:17 min.

Epoché met Brecht Arnaert https://www.youtube.com/watch?v=SBte1s7oqCc – 4:06 min.

https://vriendenplek.nl/read-blog/2249_zes-bruggen-te-ver

!! Waarschuwing !!!

!! Niet Geschikt Voor Directe Slachtoffers van Narcisten, Sociopaten, Psychopaten en Georganiseerd Seksueel Misbruik – Kan (Onverwerkte) Trauma’s Triggeren !!!

Het lezen van het hier bijgevoegde ‘De Man Achter Het Gordijn’ (pdf, 15 pagina’s) – voor meer achtergrond en inzicht waar het psychopatie en aanverwanten betreft – is op eigen risico en verantwoording – https://www.niburu.co/images/2021/dec/Psychopathie.pdf

Voor een dieper en ‘grafisch’ expliciet inzicht in de methodologie op globaal niveau, zie:

The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave” (Trauma Based Mind-Control) by Fritz Springmeier (author) and Cisco Wheeler (victim).

Ook hier geldt, meer nog, BESLIST NIET GESCHIKT VOOR SLACHTOFFERS zonder professionele begeleiding.

Voor geïnteresseerden geldt dat je gezond van geest moet zijn en mentaal sterk in je schoenen moet staan de materie emotioneel afstandelijk en zuiver analytisch te kunnen verwerken om te voorkomen dat je er er, onbedoeld, geabsorbeerd of geobsedeerd door raakt, met alle gevolgen van dien.

https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Auteur: Janis Say voor Vriendenplek – Het Andere Nieuws

Janis kun je hier volgen: https://vriendenplek.nl/Janis_Say

Meer van Janis: https://www.hetanderenieuws.nl/?s=Janis+Say

Vrijheid, doe mee!

Al een account bij FriendsPlace International onze nieuwe vrije Social Media? Claim je account via Soulflix.nl en krijg GRATIS een Goldmembership t.w.v. €80.-

Waar kun je Het Andere Nieuws volgen?

Natuurlijk op ons eigen censuurvrije media platforms:

Vriendenplek

FriendPlace International

Facebook

Facebook Backup

X

Gettr

MeWe

Signal – kanaal 1

Signal – kanaal 2

Telegram

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 90 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:

(Visited 550 times, 1 visits today)